Ombudsmanka Mária Patakyová: Z chýb sa musíme poučiť, rodič v nemocnici nie je návšteva!

Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, 19. júla 2020 o 04:46

V čom zlyhalo ministerstvo zdravotníctva, prečo sa počas krízového stavu nemohli muži sprevádzať svoje partnerky pri pôrode a prečo zostali rodičia odlúčení od svojich predčasne narodených detí? Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v našej rubike Tento týždeň píše analyzuje chyby, ktoré štát urobil počas pandémie a vystríha pred ich opakovaním.

Mária Patakyová vyčíta ministerstvu zdravotníctva, že v čase pandémie nedokázalo vydať jednoznačné usmernenia, ktoré by ochránili základné práva žien pri pôrode a rodičov predčasne narodených detí.

Foto: SITA

Pandémia ochorenia COVID-19 a na ňu nadväzujúci núdzový stav priniesli obmedzenia ľudských práv a základných slobôd v rôznych oblastiach. Dotkli sa aj ochrany reprodukčného zdravia a práv žien i predčasne narodených detí. Zásah do základných práv aj v čase epidémie a núdzového stavu však môže byť vykonaný iba v prípade, ak sleduje legitímny cieľ, je nevyhnutný a spôsob, akým sa realizuje, musí byť primeraný.

Sprevádzajúca osoba pri pôrode nebola počas pandémie samozrejmosťou

Niektoré zdravotnícke zariadenia na Slovensku neumožnili ženám mať pri sebe počas pôrodu sprevádzajúcu osobu. Zákaz sprevádzajúcej osoby pri pôrode si tieto zariadenia odvodili od zákazu návštev pacientov v slovenských nemocniciach, ktorý vydal krízový štáb začiatkom marca.

Reštrikčné opatrenia súvisiace so zákazom sprevádzajúcej osoby pri pôrode zdravotnícke zariadenia odôvodňovali snahou minimalizovať riziko nákazy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by však zdravotnícky personál mal prijať také opatrenia na zníženie rizika infekcie pre seba a ostatných, ktoré by spočívali predovšetkým v používaní ochranných prostriedkov a v dodržiavaní hygienických zásad.

Podľa stanoviska WHO majú všetky tehotné ženy, vrátane žien s pozitívnym testom alebo podozrením na COVID-19, právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho a po ňom. Súčasťou je aj možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy.

Pozitívny vplyv sprevádzajúcej osoby potvrdili výskumy

Výskumy preukázali, že sprevádzajúca osoba pri pôrode dokázateľne ovplyvňuje pozitívne priebeh pôrodu, zvyšuje šance na vaginálny pôrod a predstavuje pre ženu psychickú a emočnú podporu. Jej prítomnosť tak môže znížiť pravdepodobnosť, že budú nevyhnutné medicínske zásahy do pôrodu, ktoré si vyžadujú zásah zdravotníckeho personálu. Z týchto poznatkov vychádzali aj niektoré zdravotnícke zariadenia na Slovensku, ktoré neobmedzili možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu.

Na dôležitosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode apelovala aj osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu páchaného na ženách, ktorá vyzvala štáty, aby zabezpečili túto možnosť.

Obavy žien

Na Kanceláriu verejného ochrancu práv sa počas koronakrízy obrátilo niekoľko budúcich mamičiek, ktoré sa obávali pôrodu bez sprevádzajúcej osoby. Išlo aj o ženy, ktoré v minulosti zažili rôzne negatívne zážitky, prípadne mali traumy z predchádzajúcich pôrodov. Vo svojich podaniach uvádzali, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby je pre nich esenciálne dôležitá, a preto navrhovali pôrodniciam napríklad aj to, aby sa sprevádzajúca osoba dala testovať na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 a následne by sa izolovala spolu s budúcou mamičkou až do pôrodu. Niektoré zdravotnícke zariadenia však nereagovali ani na takéto navrhované individuálne riešenia.

Ministerstvo zdravotníctva bez jasného stanoviska

Ministerstvo zdravotníctva nespresnilo informácie a neusmernilo nemocnice, ako postupovať v prípade sprevádzajúcej osoby. Na webovej stránke uverejnilo odporúčania týkajúce sa obmedzenia počtu osôb zdravotníckeho personálu počas pôrodu. Súčasne publikovalo odporúčania WHO, v ktorých sa uvádza, že ženy majú právo na kvalitnú pôrodnú starostlivosť aj počas pandémie COVID-19, súčasťou ktorej je aj možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy.

Pre mnohé ženy to v konečnom dôsledku znamenalo, že boli nútené rodiť bez sprevádzajúcej osoby, niektoré si tak museli znova prechádzať traumatickou situáciou bez blízkej osoby.

Zmena prišla až 11. mája spolu s odporúčaním hlavného hygienika, ktoré spresnilo, že zákaz návštev sa netýka sprevádzajúcich osôb pri pôrode.

Predčasne narodené deti bez kontaktu s rodičmi

Pandémia okrem sťažených podmienok počas pôrodov významne ovplyvnila aj situáciu predčasne narodených detí a ich rodičov, a to zamedzením ich osobného kontaktu. Obmedzený styk týchto detí s ich matkami a celkovo rodičmi však predstavuje výrazné riziká. Vzhľadom na právo maloletých pacientov a pacientiek na sprevádzajúcu osobu a najlepší záujem dieťaťa sa možno domnievať, že ani v mimoriadnej situácii by nemali zdravotnícke zariadenia prítomnosť rodičov u hospitalizovaných detí úplne vylúčiť. V krízových situáciách je zároveň potrebné, aby nemocnice prijali nevyhnutné hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré by umožnili kontakt rodičov s hospitalizovaným dieťaťom tak, aby nedošlo k ohrozeniu poskytovania zdravotných služieb.

Dôležité je posudzovať, čo je najlepším záujmom dieťaťa, do akej miery možno v tejto súvislosti obmedziť právo rodičov na kontakt s dieťaťom a či je úplný zákaz kontaktu rodičov s dieťaťom primeraným zásahom.

Niekoľko dlhých týždňov na Slovensku platilo nariadenie hlavného hygienika o zákaze návštev hospitalizovaných pacientov a pacientiek, na základe ktorého zdravotnícke zariadenia úplne zamedzovali osobný kontakt rodičov s predčasne narodenými deťmi.

Rodičov predčasne narodených detí nemožno považovať za bežnú návštevu

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že prítomnosť rodičov nemožno považovať za bežnú návštevu. Dieťa má pri poskytovaní zdravotných služieb právo na prítomnosť rodičov. Zákonný zástupca tiež zastupuje dieťa a má rodičovskú zodpovednosť, pod ktorú spadá aj ochrana dieťaťa. Navyše je prítomnosť blízkej osoby aj v záujme dieťaťa a jeho úspešnej liečby. Vedecké štúdie poukazujú na priamu súvislosť medzi pravidelným stykom rodičov s predčasne narodenými deťmi a zlepšením výsledkov ich vývoja.

Ministerstvo zdravotníctva nemocnice neusmernilo

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neusmernilo nemocnice nariadením upravujúcim prítomnosť sprevádzajúcej osoby detí v zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. Nevydalo žiadne usmernenie, ktoré by reflektovalo vzniknuté nedorozumenia a odlišnú aplikáciu nariadenia hlavného hygienika o zákaze návštev.

Je potrebné zopakovať, že sprevádzajúca osoba pri pôrode, ani rodičia predčasne narodených detí nie sú návštevy.

V Českej republike riešilo ministerstvo situáciu vydaním Metodického odporúčania o prítomnosti zákonných zástupcov pri maloletých pacientoch v čase núdzového stavu, ktoré slúžilo na vyjasnenie nezrovnalostí v súvislosti s hospitalizáciou maloletých.

Výzva na poučenie sa do budúcnosti

Pre zvládnutie pandémie je bezpochyby potrebné počúvať hlas odborníkov a odborníčok v oblasti virológie či epidemiológie. Na druhej strane je však dôležité, aby boli zásahy do základných práv a slobôd vždy primerané.

Viaceré momenty súvisiace s obmedzovaním či porušovaním základných práv počas pandémie by v tejto chvíli mali slúžiť ako podklad pre poučenie sa z chýb do budúcnosti. Len ak oprávnené orgány zreflektujú svoju činnosť a vyhodnotia, ktoré prijímané opatrenia boli nad rámec nevyhnutnosti a primeranosti, môžu zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie s väčším rešpektom k ľudským právam.

V prípade predčasne narodených detí by bolo vhodné, aby sa aj v budúcnosti citlivo zvažovali a minimalizovali opatrenia, ktoré majú za následok úplný zákaz styku rodičov s predčasne narodenými deťmi v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike počas pandémie v súvislosti s ochranou práv detí a rodičov a s najlepším záujmom dieťaťa.

V rámci pôrodníckej starostlivosti je to prijatie adekvátnych opatrení, ktoré zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť rešpektujúcu základné práva a slobody a možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu.

Zároveň nás čaká aj prehodnotenie fungovania pôrodníckej starostlivosti ako takej a odstránenie systémových porušení práv a slobôd v tejto oblasti. Príkladmi sú rutinné nástrihy hrádze či šitie pôrodných poranení bez anestézie, ktoré v súlade s Osobitným spravodajcom OSN pre násilie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trest možno považovať za jasný príklad hrubého zaobchádzania. Potrebujeme preto prijať nové štandardy pôrodnej starostlivosti, ktoré budú reflektovať medzinárodne uznávané štandardy pôrodnej starostlivosti.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTento týždeň píše - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >