Očkovanie proti osýpkam nemá okolo troch percent detí, najviac v Bratislavskom a Trenčianskom kraji

gb, 21. marca 2019 o 04:56

Návrh, aby neočkované deti nesmeli do materskej školy, je reakciou na narastajúci počet rodičov, ktorí odmietajú dať svoje dieťa očkovať. Na Slovensku rodičia najviac odmietajú takzvanú MMR vakcínou, ktorá je proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

Očkovanie je povinné, trestom je pokuta, do škôlky aj školy také dieťa smie.

Foto: Shutterstock.com

U detí narodených v roku 2016 bolo 1 635 odmietnutých očkovaní, čo je 2,8 percenta z celkového počtu detí. V ročníku 2015 evidovali úrady 1 593 odmietnutých očkovaní, teda 2,9 percenta všetkých detí. Najviac odmietnutí zaznamenali v Trenčianskom a Bratislavskom kraji, 4,5 až 4,8 percenta v oboch ročníkoch.

Najviac rodičov odmieta očkovanie prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke, a to v priemere 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok (v roku 2018 je zaznamenaný mierny pokles odmietnutí očkovania). Ďalej je to odmietanie očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam, a to v priemere 1 200 odmietnutých očkovaní každý rok a očkovanie hexavalentnou vakcínou odmieta v priemere 1 100 rodičov každý rok. Počet rodičov odmietajúcich očkovanie sa pohybuje každý rok približne na tej istej úrovni pri všetkých druhoch očkovania. Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa. Pripravuje sa aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po dvanástich rokoch od zavedenia do praxe.

„V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Zdôraznila, že ide o citlivú otázku a aj z tohto dôvodu pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s doplnením, že predbežná informácia o pripravovanom právnom predpise je už zverejnená a do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

„Pri súčasných zdravotných hrozbách, ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„V prípade zavlečenia závažných infekčných ochorení do detského kolektívu je potrebné v týchto kolektívnych zariadeniach bezodkladne reagovať. S cieľom eliminovať vznik a šírenie infekčných ochorení pribudne prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež povinnosť viesť zoznam osobných údajov potrebných pre prípad urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ informoval Ján Mikas.

Kolektívna obranyschopnosť klesá, ak zaočkovanosť klesne v populácii pod 95 percent, čo sa už na Slovensku v prípade niektorých ochorení deje. Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej populácie za posledný rok pod 95 percent na krajskej úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. až 18. mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku narodenia 2015 v dvoch krajoch.

Vyjadrenia odborníkov k návrhu zakázať neočkovaným deťom prístup do škôlky

Rodičia neočkovaných detí zneužívajú kolektívnu ochranu
„V súčasnosti deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať, zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú tvoria očkované deti, čo je neetické. Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z dôvodu, že očkované dieťa má  oslabený imunitný systém, alebo má chronické ochorenie. Očkovacie látky tiež nie sú stopercentne účinné, teda aj napriek očkovaniu môže jedno až dve percentá detí detí zostať po očkovaní voči nákaze vnímavých.

Ďalej ohrozujú aj deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad deti po transplantácii, s onkologickým ochorením a pod. Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmietnutie povinného očkovania, pretože zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou nechráni. Rodičia si musia uvedomiť, že osobná sloboda sa v prípade prevencie prenosných chorôb končí pri slobode druhého dieťaťa, ktorého môže neočkované dieťa nakaziť.
Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Ohrozené je každé neočkované dieťa
„Vzhľadom na zvýšený výskyt ochorení, ktorým je možné predchádzať očkovaním ( najmä osýpok ) v SR, ale aj celej Európe je veľmi žiaduce zaviesť navrhované opatrenie. Ochoreniam proti ktorým sa v SR očkuje v rámci povinného očkovania, majú často závažný priebeh, alebo závažné komplikácie. Mnohé deti však vzhľadom na ich zdravotný stav nemôžu byť očkované. Ochranu pred týmito ochoreniami im mala zabezpečiť kolektívna imunita ( vysoký počet zaočkovaných detí zabráni šíreniu ochorenia ).

Keďže zaočkovanosť detí v SR proti niektorým ochoreniam klesá, nevieme dostatočnú kolektívnu imunitu zabezpečiť. Nezaočkované dieťa, najmä v kolektívnom zariadení, môže byť potom zdrojom nákazy, alebo môže uľahčovať šírenie ochorenia. Bola by som veľmi rada, keby verejnosť vnímala toto opatrenie nie ako opatrenie represívne, ale naozaj preventívne, s cieľom ochrániť mnohé deti pred závažnými ochoreniami. Treba si uvedomiť, že ohrozené je každé neočkované dieťa, teda aj také, ktoré mohlo byť očkované, ale rodičia sa rozhodli očkovanie odmietnuť. V čase prepuknutie epidémie je už mnohokrát neskoro rozhodnúť sa dieťa doočkovať.“
Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu

 Očkovanie nemožno spochybňovať
„Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať dôležitosť pravidelného povinného očkovania."
Ján Mikas, hlavný hygienik SR


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >