Žiaci zvládajú matematiku na 61 percent, slovenčinu na 62 percent. V ktorých okresoch sú najlepší a kde najhorší?

gb, 29. mája 2019 o 05:39

Výsledky Testovania 9, do ktorého sa zapojili deviataci základných škôl a študenti 4. ročníkov osemročných gymnázií, sú známe. Priemerná úspešnosť v matematike bola 61,3 percenta, v slovenčine 62,3 percenta.

Prebehlo Testovanie 9.

Foto: Shutterstock.com

Ako informovalo ministerstvo školstva, test z matematiky riešilo spolu 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,3 % a chlapci 63,8 %, ich výsledky sú porovnateľné. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov (92,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov (7,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Test z matematiky na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 200 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 60,1 %.

Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percent. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 6 úloh viac ako žiaci základných škôl. Analýza vybraných úloh v teste z matematiky ukazuje, že kým pre žiakov ZŠ boli niektoré náročnejšie úlohy obťažné alebo stredne obťažné, pre žiakov gymnázií boli tieto úlohy ľahké.

Výsledky žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú však v každom kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky.

Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli úspešnosť 78,8 %, ich výsledky boli oveľa lepšie ako celoslovenský priemer. Ďalšiu skupinu tvoria okresy, ktoré boli výsledky stredne lepšie ako celoslovenský priemer, a to: Bratislava IV, Bratislava II, Považská Bystrica a Trenčín.

Výsledky oveľa horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch: Gelnica, Revúca a Rožňava. Rovnako nasledujúce okresy dosiahli výsledky z matematiky stredne horšie ako celoslovenský priemer: Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Poltár, Trebišov, Krupina, Sobrance, Medzilaborce a Košice-okolie.

Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť 80 % a viac v teste) je v Trenčianskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji (okolo 30 %). Najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom kraji (23 %). Najviac žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť pod 40 % v teste), je v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji (okolo 30 %). Najmenej ich je v Trenčianskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji (okolo 20 %). V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji bolo najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (3,9 % – 4,5 % z celkového počtu žiakov v kraji).

Pri rozdelení žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou 80 % a viac) je v Bratislavskom kraji (takmer 72 %), najmenší podiel takýchto žiakov je v Banskobystrickom kraji (takmer 42 %) a Košickom kraji (45,5 %). V ostatných krajoch tvorí podiel najúspešnejších žiakov 50 % až 60 % zo všetkých testovaných žiakov gymnázií v danom kraji. Osemročné gymnáziá  s najväčším počtom žiakov s úspešnosťou pod 40 % v teste z matematiky sa nachádzajú v Košickom kraji (8,5 % žiakov), Banskobystrickom kraji (takmer 6 %) a Prešovskom kraji (takmer 5,5 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 5 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji.

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 4 výkonnostných skupín (1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú veľké rozdiely medzi výsledkami žiakov oboch typov škôl. Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 22,4 % žiakov, na osemročných gymnáziách je to až 51,5 % žiakov. Viac ako polovica žiakov na osemročných gymnáziách patrila v teste z matematiky k najúspešnejším, títo žiaci v teste správne vyrátali 26 a viac úloh. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 28,8 % žiakov a na osemročných gymnáziách to je 4,8 % žiakov.

Z hľadiska typu zriaďovateľa (štátne, cirkevné, súkromné) sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste z matematiky porovnateľné.

A čo slovenčina?

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 65,7 % a chlapci 59,1 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov (92,0 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 858 žiakov (7,5 % z testovanej populácie žiakov) s  priemernou úspešnosťou 77,4 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 201 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,2 %.

Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percent. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 5 úloh viac ako žiaci základných škôl.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sú vo všetkých krajoch oveľa lepšie ako celoslovenský priemer.

Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 74,3 %, ich výsledky sú oveľa lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava II, Košice I a Bratislava IV.

Výsledky oveĺa horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Poltár a Revúca. Výsledky stredne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Gelnica, Sabinov, Rožňava, Trebišov, Krupina, Kežmarok, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.

Výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné.

Najúspešnejší žiaci

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.

Z testovanej populácie bolo takto úspešných 2 542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (6,7 % z testovanej populácie žiakov) – z toho 2 068 žiakov základných škôl (5,9 % z testovaných žiakov na základných školách), 471 žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (16,5 % z testovaných žiakov na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom), 3 žiaci stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Na školách  s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov (3,6 %) – všetci boli žiakmi základných škôl.

Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac (spolu základné školy aj osemročné gymnáziá) súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Bratislavskom kraji (9,6 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Trnavskom a Žilinskom kraji (5,4 % žiakov).

V základných školách mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Košického kraja (7,1 %) a najmenšie žiaci Trnavského kraja (4,5 %). V gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Bratislavského kraja (22,6 %) a najmenšie žiaci Trenčianskeho (10,3 %) a Košického kraja (10,4 %).

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (59,2 %) ako chlapcov (40,8 %).

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na 1 569 školách – z toho na 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Zo všetkých škôl bolo 1 422 s vyučovacím jazykom slovenským, 131 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie sprevádzalo niekoľko zmien: otvorené úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, navýšili sa počty úloh ako aj testovací čas (okrem testu z ukrajinského jazyka a literatúry), súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bola časť počúvania s porozumením obsahujúca zvukové nahrávky.

Testy písalo spolu 40 529 žiakov (48,6 % dievčat a 51,4 % chlapcov). Z uvedeného počtu malo 38 038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 584 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov), 811 (2 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 (0,3 %) cudzincov.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Test z matematiky obsahoval 30 úloh (15 uzavretých a 15 otvorených), test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 30 úloh (20 uzavretých a 10 otvorených). Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry obsahoval 30 úloh, z ktorých bolo 10 úloh zameraných na počúvanie s porozumením. Test z ukrajinského jazyka a literatúry obsahoval 20 úloh.

Kontrola bola dostatočná

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už ráno od rozbalenia zásielky s testami až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9 2019 vykonávala na 120 školách Štátna školská inšpekcia, z toho 88 bolo základných škôl a 32 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Úlohy v testoch nie sú typickými školskými úlohami. Úlohy vo všetkých predmetoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >