Začínajú zápisy do prvých tried. Príde na ne okolo 62-tisíc detí

gb, 1. apríla 2019 o 04:25

V základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre budúci školský rok. Potrvajú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕšia šesť rokov. V minulom roku prišlo k zápisu 62 571 detí a v tomto roku by to mal byť podobný počet.

A v septembri do školy.

Foto: Shutterstock.com

Ministerstvo školstva pri výbere základnej školy rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií. Napríklad, aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy. Taktiež je vhodné, aby rodičia venovali pozornosť školskému vzdelávaciemu programu vybranej školy, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú.

Dôležitá je aj dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka, taktiež informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni alebo možnosti integrácie žiakov. Rodičom sa tiež odporúča osobný rozhovor s vedením školy alebo využiť deň otvorených dverí s cieľom získať informácie o atmosfére v škole a kvalite spolupráce s rodičmi. Zdrojom informácií môže byť aj internetová stránka školy, predovšetkým správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť  jeho zaradenie do nultého ročníka. V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >