Medzi školou a škôlkou. Keď nepomôže odklad, riešením je nultý ročník

pt, zh, 26. marca 2019 o 10:10

Šesťročné deti, ktoré nie sú dostatočne zrelé na pravidelné učenie sa v škole, majú nárok na ročný odklad alebo na predprípravu v nultom ročníku. Najmä u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych osád nie je predpoklad, že by im ročný odklad pomohol k neskoršiemu ľahšiemu štúdiu. Predovšetkým pre ne sú tu nulté ročníky.

Nultý ročník pomáha deťom získať základy spoločenského správania ako pozdraviť, poprosiť, poďakovať.

Foto: shutterstock.com

Deti sa v nich učia základom správania v spoločnosti. Teda predstaviť sa, pozdraviť, poprosiť o niečo, opísať svoje emócie, počúvať iných, pomôcť im, podeliť sa s nimi o veci, prípadne aj niečo podarovať.

Všetky tieto danosti väčšina detí prichádzajúcich do školy už má – z domu, zo škôlky. Deti v osadách alebo v inom znevýhodnenom prostredí ich však často nemajú odkiaľ získať.

„Ak nástupu na povinnú školskú dochádzku predchádza absolvovanie materskej školy, je vyšší predpoklad úspešnej zaškolenosti dieťaťa v základnej škole. Najviac detí nepripravených na vstup do prvého ročníka základnej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky nie je pre tieto deti prospešný, keďže dieťa naďalej ostáva v málo podnetnom prostredí,“ vysvetľuje Štátny pedagogický ústav v Odporúčaniach k nultému ročníku.

Nultý ročník základnej školy je akýmsi medzistupňom. Počet žiakov v triede by nemal prekročiť 16, potom je už vzdelávanie neúčinné.

Čo treba vedieť o nultom ročníku

– Prijíma sa tam dieťa, ktoré k 1. septembru dosiahlo šesť rokov, nedosiahlo školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka.

– Zároveň je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná.

– Riaditeľ školy rozhodne o ročnom odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka. Urobí tak na žiadosť zákonného zástupcu alebo na návrh materskej školy na základe psychologického odporúčania.

– Žiadosť musí obsahovať odporučenie všeobecného lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

– Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

– Ak sa u žiaka prvého ročníka, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky ani neabsolvoval nultý ročník, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Opäť má ale konečné slovo zákonný zástupca, ktorý vyberie medzi škôlkou alebo nultým ročníkom.

– Dieťa, ktoré ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, po dovŕšení ôsmeho roku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

– Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >