Všetko o zápise do školy. Aké dokumenty si vziať, z čoho budú dieťa skúšať?

gb, zh, 27. marca 2019 o 05:55

Už na budúci týždeň začnú zápisy detí do základných škôl, ktoré potrvajú celý apríl. Aké dokumenty si treba so sebou vziať a čo sa na zápise bude diať?

A v septembri do školy.

Foto: Shutterstock.com

K zápisom idú deti, ktoré dovŕšili či dovŕšia šesť rokov v období od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Škola je povinná dieťa prijať, ak má trvalé bydlisko v jej spádovej oblasti, ale je možné potomka prihlásiť do ktorejkoľvek základnej školy, aj na viac súčasne. O prijatí dieťaťa do školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Výsledky zápisov bývajú na internete alebo na výveske pred školou.

Zápisu sa netreba báť
Čo deti pri zápise vlastne čaká? V prvom rade, nemusia sa ničoho obávať, veci, ktoré od nich budú žiadať, zvládne väčšina z nich úplne bez problémov aj bez špeciálnej prípravy. Navyše, škôlky deti na zápis do školy vyslovene pripravujú. Posudzuje sa takzvaná školská zrelosť. Škola si ale sama stanovuje, čo bude zisťovať, obsah zápisu nie je presne určený. Hodnotia sa grafomotorické schopnosti, rečový prejav, myslenie, pamäť.

Bežnou požiadavkou na zápise je, aby dieťa nakreslilo ľudskú postavu. Pri kreslení si učiteľ všíma nielen samotný výsledok, ale aj to, ako dieťa drží ceruzku, či je ľavák alebo pravák a ako dlho sa dokáže sústrediť.

Klasickou disciplínou je rozhovor, často nad obrázkom. Učiteľ, ktorý dieťa hodnotí, si všíma slovnú zásobu, rečový prejav aj to, či dieťa nemá logopedické problémy. Ďalej dieťa môže určovať farby a tvary, poznávať číslice či písmena, počítať predmety alebo napočítať do desať.

Zápis však nie je úplná formalita. Hlavne na školách, kam sa hlási veľa žiakov z iných spádových oblastí, môže slúžiť k výberu šikovnejších a nadanejších detí. Riaditelia škôl pripúšťajú, že na prestížnych školách sa to tak naozaj deje. Ak je veľký pretlak záujemcov, škola radšej prijme tých, s ktorými nebudú študijné „problémy", naopak je šanca, že vyniknú napríklad na rôznych súťažiach či olympiádach. Ak sa teda hlásite na školu, na ktorú vás prijať nemusia, pretože nie ste spádoví, má význam sa na zápis lepšie pripraviť, prípadne si zistiť vopred, čo sa od dieťaťa bude žiadať.

Aké dokumenty treba na zápis?
Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tieto osobné údaje: občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotného postihnutia aj doklad o zdravotnom postihnutí a vyplnenú prihlášku – tú väčšinou dostanete aj priamo na mieste pri zápise.

Základná škola pri zápise vyžaduje údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa.

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje (ak to umožňuje zákon) pred zápisom prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Budeme mať odklad, treba na zápis?
Na zápis sa rodičia musia s dieťaťom dostaviť, aj keď plánujú odklad. K žiadosti, ktorú v období okolo zápisov zašlú riaditeľovi, pridajú vyjadrenie odborníka či odborníkov: detského lekára, psychológa, špeciálneho pedagóga či vedenia materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo. O odklade rozhoduje riaditeľ. Môže sa stať, že ho zamietne, v tom prípade musí dieťa do školy nastúpiť, čo sa však v našim podmienkach stáva veľmi málo, vedenie škôl odklady v drvivej väčšine akceptuje.

Ak riaditeľ predsa len odklad odmietne a ukáže sa, že dieťa naozaj v škole nestíha, je ho možné v prvom polroku vrátiť späť do materskej školy alebo môže navštevovať nultý ročník základnej školy.


Ako je to zo zmenou školy
Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. Má však povinnosť prijať žiaka, ak škola patrí do školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola pre dieťa). V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy.

Rodič by mal ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať. O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy, a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa.
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >