Veľký prehľad. Ako to bude so školami, škôlkami, zápismi, prijímačkami či maturitami?

Gabriela Bachárová, 5. mája 2020 o 05:01

Niektoré rozhodnutia v oblasti školstva už padli, na iné, predovšetkým na termín znovuotvorenia materských a základných škôl, sa stále čaká. Prinášame vám velký prehľad toho, ako bude vzdelávanie vyzerať v nasledujúcich mesiacoch.

Deti sa v súčasnosti v školách neučia.

Foto: Shutterstock.com

Zápisy do škôlky

Ešte aj v máji prebiehajú zápisy do materských škôl. O podmienkach sa informujte na webových stránkach vybratého predškolského zariadenia alebo si do škôlky priamo zatelefonujte. Rozhodnutie o prijatí či neprijatí musia riaditelia škôlok vydať najneskôr do 31. augusta.

„Postačí, ak zákonní zástupcovia vyplnia online prihlášku na internetovej stránke školy a podpísanú - naskenovanú či vyfotografovanú - ju elektronicky pošlú na jej e-mail. Informáciu o preberaní alebo zasielaní rozhodnutí o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejnia materské školy na svojich internetových stránkach koncom mája," priblížil hovorca ŽIliny Vladimír Miškovčík, ako zápisy do materských škôl prebiehajú v tomto meste.

V iných obciach Slovenska to bude veľmi podobné. Materské školy v Žiline budú tento rok prijímať prihlášky do 15. mája. Ak by zákonní zástupcovia nemohli poslať prihlášku elektronicky, podľa Miškovčíka sa môžu s konkrétnou materskou školou dohodnúť na osobnom doručení. Je však potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa pri zápise nevyžaduje tento rok potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spolu s údajom o povinnom očkovaní. Doručiť ho však bude treba dodatočne, a to do vydania rozhodnutia o prijatí či neprijatí. Rovnako v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebudú školy vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak však zákonní zástupcovia potvrdenia nepredložia dodatočne ani v lehote do času vydávania rozhodnutia, bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.

Zápisy do školy

Prebiehali do konca minulého mesiaca, a to najčastejšie online, poštou, ale niektoré školy dali i možnosť osobného zápisu, ale bez účasti detí a s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Súčasťou prihlášky štandardne býva aj vyjadrenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, tento rok však bolo zrušené.

Overenie údajov poskytnutých rodičmi sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Vtedy by mali rodičia školu navštíviť a predložiť doklady. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr však do 15. júna tohto roka.

Ako to je tento rok s odkladmi povinnej školskej dochádzky? „Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebudú pri zápise vyžadovať," informuje rezort školstva s tým, že tieto potvrdenia rodič doručí dodatočne. Najneskôr to však bude musieť urobiť do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Prijímacie pohovory na strednú školu

Tento rok sa prijímacie pohovory na stredné školy neuskutočnia, ale bude rozhodovať prospech zo základnej školy. Body sa budú pridelovať za známky z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov, čo sú slovenský jazyk a literatúra, matematika a jazyk národnostnej menšiny. Stredné školy si tiež stanovia najviac tri profilové predmety, ktoré sú dôležité pre konkrétne zameranie strednej školy. Aj za známky z týchto doplnkových predmetov deti dostanú určitý počet bodov.

Ministerstvo školstva informovalo, že ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania jednotku zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa mu započítava ešte päť bodov za každý školský rok. Body sa prirátajú aj za úspešné absolvovanie predmetových olympiád či za rôzne umelecké výkony.

Konkrétne podmienky musia riaditelia stredných škôl zverejniť do 7. mája. Ak rodičia ešte neposlali prihlášku na strednú školu, môžu tak urobiť do 15. mája, a to cez informačný systém základnej školy (napríklad EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor najneskôr 31. augusta.

Riaditelia stredných škôl musia do 29. mája rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy. Rodič a žiak sa musia do 4. júna záväzne rozhodnúť, na ktorú školu nastúpi. Riaditelia stredných škôl sú povinní do 5. júna zverejniť počet obsadených a voľných miest. Prihlášku na druhé kolo prijímacích pohovorov môže uchádzač podať do 19. júna.

Čo sa týka prijímania na osemročné gymnázia, zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté, ako bude prebiehať. Minister školstva pripustil, že by sa predsa len mohli konať aj s osobnou prítomnosťou žiakov. „V prípade osemročných gymnázií je potrebné, aby sme sa stretli s týmito žiakmi, preto sme aj ten termín posúvali na 15. júna, keď by mohli byť podmienky uvoľnené," uviedol šéf rezortu. „Ak by sa situácia nevyvíjala dobre, máme pripravenú alternatívu k prijímačkám," dodal. Rozhodnúť sa má v polovici mája.

Maturity

Maturity sa tento rok neuskutočnia v bežnej podobe. Známky na maturitnom vysvedčení sa spriemerujú z koncoročných známok zo všetkých ročníkov a tiež z polročných známok, ktoré žiak dostal v posledných dvoch ročníkoch. Ak žiak namieta, že výsledná známka odporuje jeho skutočným vedomostiam, môže sa nechať preskúšať pred skúšobnou komisiou.

Odborné školy a konzervatória sa musia vysporiadať s praktickou časťou maturity, je na ich rozhodnutí, ako si s tým poradia. Medzi možnosťami je obhájenie práce vo videokonferencii so skúšajúcimi ale jej zaslanie elektronicky.

Prijímacie pohovory na vysoké školy

Prijímacie skúšky na vysoké školy sa uskutočnia aj tento rok, väčšina škôl si stanovila letné termíny. Niektoré univerzity začínajú s pohovormi už na konci júna, iné si prijímačky nechávajú až na koniec augusta.

Štátnice

Petíciu za zrušenie online štátnic doteraz podpísalo vyše 10-tisíc vysokoškolákov. Študenti sú nepokojní, že kým maturity ministerstvo školstva zrušilo, záverečné skúšky na univerzitách ponechalo. Minister školstva Branislav Gröhling odkázal, že do spôsobu konania štátnic vysokým školám nebude zasahovať.

Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

„Základným školám sa zrušilo hodnotenie, žiaci ho dostávajú slovne a deviatakom sa zrušili monitory. Maturantom ministerstvo školstva odpustilo internú aj externú formu maturít. Vysokoškolákom? Nič,“ uvádzajú autori petície. Zároveň dodávajú, že letný semester sa na univerzitách pre koronavírus predĺžil, rovnako aj dátum odovzdania záverečných prác, no neotvorili sa knižnice. Študenti si tak nemôžu požičať knihy pre vypracovanie svojich záverečných prác. „Iba nám poskytli rešeršné služby zdarma, ktoré sme už vyhotovené dávno mali,“ sťažujú sa.

Vysokoškoláci sa pýtajú, prečo sa automaticky predpokladá, že majú podmienky na online štátnice, ak študenti maturitných ročníkov nemali vhodné podmienky na online maturity. „Prečo nám nedokážu ohodnotiť bakalárske či diplomové práce bez toho, aby sme ich museli online obhajovať? Nie každý študent vysokej školy totižto má vybavenie na to, aby bez problémov absolvoval online obhajobu či online štátnu skúšku,“ píše sa v petícii, ktorú priniesla agentúra SITA.

Otvorenie materských a základných škôl

Hoci vláda včera oznámila, že už od stredy tohto týždňa zrýchli oproti pôvodným plánom otváranie obchodov i služieb (ide napríklad o kaderníctva, terasy reštaurácií a tiež obchody bez obmedzenia rozlohy), o tom, či sa otvoria tento školský rok aj škôlky a školy, ešte nerozhodla. Otváranie škôl patrí do poslednej fáze uvoľňovania opatrení, termín však ešte neoznámili. Posledná fáza zahŕňa ešte aj kiná, divadlá, kúpaliská, obchodné centrá, väčšie podujatia, ubytovanie a stravovanie.

Premiér Matovič v diskusnej relácii Sobotné dialógy pripustil, že školy by sa mohli otvoriť už o dva týždne, podmienky, za akých by k tomu mohlo prísť, však neupresnil. Predseda vlády zároveň uviedol, že deti zo sociálne slabého prostredia alebo z okrajových komunít, ktoré sa nemohli plnohodnotne zúčastniť na diaľkovom vyučovaní, by mohli dobrovoľne absolvovať letné školy.

Deti na základných školách by tento rok mali dostať na vysvedčeniach len slovné hodnotenie. Známkovanie sa na ZŠ zastavilo 6. apríla. V rámci záverečného hodnotenia stredoškolákov je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) aj v rámci jedného predmetu. Súčasťou by malo byť aj sebahodnotenie žiaka. Je na jednotlivých školách, aké pravidlá si určia. Žiadny žiak by zároveň tento rok nemal prepadnúť.

V susednom Česku sa žiaci prvého stupňa vrátia do škôl 25. mája, ale bude to na dobrovoľnom rozhodnutí rodičov. Tí podpíšu čestné vyhlásenie, či deti alebo oni sami trpia nejakou chorobou, ktorá by v prípade nakazenia sa koronovírusom mohla viesť k ťažkému priebehu choroby. V čestnom vyhlásení sa bude ďalej zisťovať, či dieťa žije v spoločnej domácnosti s prarodičmi, ktorí sú ohrozenou skupinou. Ak choroby či prítomnosť starých rodičov v domácnosti priznajú, deti by do škôl nastúpiť nemali.

V lavici budú české deti musieť sedieť po jednom. Učiteľ sám rozhodne o používaní rúšok. V jednej triede bude môcť byť maximálne 15 detí. Žiaci druhého stupňa a stredoškoláci sa v Česku do letných prázdnin masovo do škôl nevrátia, len deviataci a maturanti majú obmedzenú možnosť školu dobrovoľne navštíviť kvôli prípravám na prijímacie pohovory a skúšky. Nejde o bežné školské vyučovanie, ale len konzultácie.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >