Obsahuje moje mlieko chemikálie? Dojčiace mamičky sa môžu zúčastniť na celosvetovej vedeckej štúdii

gb, 5. apríla 2019 o 10:16

Ak dojčíte svoje prvé dieťa, máte menej ako tridsať rokov a žijete na Slovensku posledných desať rokov, môžete sa zúčastniť na celosvetovej štúdii, či vaše materské mlieko obsahuje nebezpečné chemické látky. Získané výsledky naznačia, či funguje dohoda spred 15 rokov o znižovaní takzvaných perzistentných organických znečisťujúcich látok v životnom prostredí.

Materské mlieko je zdravé, ale môže žiaľ obsahovať aj chemikálie.

Foto: Shutterstock.com

Takzvaný Štokholmský dohovor stanovuje znižovanie množstva perzistentných organických znečisťujúcich látok, skratka POPs. Ide o skupinu priemyselne vyrábaných chemikálií, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie.

„V prostredí sa veľmi ťažko rozkladajú a sú rozpustné v tukoch, čo spôsobuje, že sa hromadia v mnohých potravinách obsahujúcich tuk, vrátane materského mlieka. Medzi typických predstaviteľov POPs patria niektoré pesticídy, napríklad DDT, priemyselné chemikálie, napríklad polychlórované bifenyly a vedľajšie produkty pri priemyselnej výrobe, napríklad dioxíny a dibenzofurány. Všetky tieto chemikálie sú pri určitých hladinách toxické nielen pre zvieratá, ale aj pre človeka,“ ozrejmuje lekárka Ľubica Murínová zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, zodpovedná riešiteľka štúdie za slovenskú stranu.

Svetová zdravotnícka organizácia a Environmentálny program Organizácie spojených národov určili materské mlieko ako jeden typ vzoriek, ktoré sa budú celosvetovo monitorovať na obsahy týchto látok. „Výsledky štúdie pomôžu zhodnotiť účinnosť opatrení dohovoru a zistiť, či došlo okrem iného, k zníženiu koncentrácií POPs v materskom mlieku v jednotlivých krajinách alebo nie,“ vysvetľuje Milada Eštóková z Úradu verejného zdravotníctva.

Materské mlieko je najvhodnejšia výživa pre bábätká. Napriek tomu, že POPs sa môžu nachádzať aj v materskom mlieku, dôkazy o významných zdravotných výhodách dojčenia pre dieťa sú jednoznačné. Pre väčšinu detí je odporúčané výlučné dojčenie do veku šiestich mesiacov, následne sa odporúča pokračovať v dojčení a dopĺňať ho o vhodné príkrmy minimálne do dvoch rokoch, ale aj dlhšie.

Termín náboru je 2. a 3. štvrťrok toho roku, teda od apríla do konca októbra. Kontakty pre záujemkyne: lubica.murinova@szu.sk a milada.estokova@uvzsr.sk. Po súhlase s účasťou na štúdii podpíše matka informovaný súhlas, vyplní s pracovníkom štúdie dotazník a nazbiera približne päťdesiat mililitrov svojho materského mlieka.

Do štúdie môže byť zaradená žena, ak:
• je prvorodička
• je zdravá a má zdravé dieťa
• nemá viac ako tridsať rokov
• dojčí iba jedno dieťa (nie dvojičky)
• žije v Slovenskej republike posledných desať rokov
• nemá bydlisko v špecificky znečistenom regióne (napríklad v takom, kde sa v minulosti vyrábali polychorované bifenyly a podobne.

V Slovenskej republike bude štúdiu realizovať Slovenská zdravotnícka univerzita, pričom nábor matiek sa bude realizovať v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Získané informácie o koncentráciách POPs v materskom mlieku prispejú k ochrane životného prostredia, bezpečnosti potravín a v konečnom dôsledku k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saPrvý rok - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >