Jeden rodič chce očkovať dieťa proti covidu, druhý odmieta... Ako to vyriešiť, radí právnička

Gabriela Bachárová, 14. októbra 2021 o 04:30

Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť, či dať svojho potomka očkovať proti Covidu-19, jediným, kto môže ich spor rozseknúť, je súd. „Ten bude zisťovať taktiež názor starších detí na očkovanie, ku ktorému pri rozhodovaní s prihliadnutím na vek a schopnosti dieťaťa prihliadne," uvádza advokátka Michaela Bielik Beláková z trnavskej advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič.

Michaela Bielik Beláková.

Foto: archív Michaely Bielik Belákovej

Ak majú rodičia odlišný názor na očkovanie dieťaťa proti ochoreniu Covidu-19, je to súd, ktorý môže v tejto otázke rozhodnúť?
Očkovanie je v zmysle terminológie zákona o zdravotnej starostlivosti možné podradiť pod pojem poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zákon o rodine kvalifikuje ako podstatnú vec týkajúcu sa výkonu rodičovských práv a povinností, pričom v zmysle zákona o rodine platí, že ak sa rodičia nedohodnú na podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Je preto možné uzavrieť, že ak majú rodičia odlišný názor na očkovanie ich maloletého dieťaťa, rozhodne v predmetnej veci na základe návrhu jedného z rodičov príslušný súd.

Len pre úplnosť uvádzame, že právo obrátiť sa na súd priznáva zákon o zdravotnej starostlivosti aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ môže dať návrh na súd v prípade, ak by zákonný zástupca odmietol dať informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

Na základe čoho súd rozhodne? K čomu prihliadne?
Prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa, vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti, je najlepší záujem maloletého dieťaťa. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje okrem iného taktiež ochrana telesného vývinu dieťaťa a okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa. V prípade očkovania proti ochoreniu Covid-19 bude potrebné vždy zohľadňovať vek dieťaťa a v tejto súvislosti vždy zisťovať, čo bude možné považovať za správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (postup de lege artis). Dokazovanie bude v súdnom konaní smerovať k zisteniu súčasných poznatkov lekárskej vedy a štandardných postupov na výkon zdravotnej starostlivosti pri zohľadnení individuálneho stavu maloletého dieťaťa. Súd bude v predmetnej veci zisťovať taktiež názor maloletého dieťaťa (v prípade starších detí) na očkovanie, ku ktorému pri rozhodovaní v predmetnej veci s prihliadnutím na vek a schopnosti dieťaťa prihliadne.

Zaznamenali ste, či už u nás alebo vo svete, prípad, keď práve súd rodičov v otázke očkovania ich dieťaťa rozsúdil?
Na Slovensku sme prípad, kedy by súd rozhodol o očkovaní dieťaťa z dôvodu nesúhlasu jedného z rodičov, zatiaľ nezaznamenali. Vo svete bol však nedávno medializovaný prípad 12-ročného holandského chlapca, ktorému dal súd súhlas na očkovanie napriek nesúhlasu jeho otca (matka s očkovaním súhlasila). Chlapec pred súdom tvrdil, že chce navštíviť svoju zomierajúcu starú mamu, pričom má obavu, že by ju pri návšteve mohol nakaziť. Sudca okresného súdu v Groningene udelil chlapcovi povolenie na vakcináciu v prospech záujmu maloletého. Súd nariadil, aby bol chlapec zaočkovaný „v krátkom čase", pretože „jeho záujmy sú dôležitejšie než akékoľvek možné odvolanie zo strany právnikov jeho otca“. Súd tak zohľadnil v predmetnej veci názor maloletého dieťaťa a dôvody, ktoré ho k očkovaniu viedli.

Ak sa dieťa príde zaočkovať len s jedným rodičom, vyžaduje sa i súhlas druhého alebo jednoducho lekár dieťa zaočkuje aj bez neho?
V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie o poskytnutí zdravotnej starostlivosti zákonnému zástupcovi maloletého dieťaťa. Následne, v zmysle uvedeného zákona platí, že zákonný zástupca maloletého dieťaťa poskytuje informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Predmetný zákon teda pracuje s termínom zákonný zástupca, ktorý uvádza v jednotnom čísle. Zákon o rodine síce priamo pojem zákonný zástupca neuvádza, avšak stanovuje, že maloleté dieťa zastupujú pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé rodičia. Na inom mieste zákon o rodine taktiež uvádza, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Je teda možné konštatovať, že zatiaľ čo verejnoprávny predpis pracuje s pojmom zákonný zástupca v jednotnom čísle, zákon o rodine obsahuje termín rodičia.

S odkazom na doslovné znenie zákona o zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorého súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti dáva zákonný zástupca (to jest jedna osoba), postačuje v praxi súhlas len jedného zákonného zástupcu, pričom lekár názor druhého rodiča obvykle nezisťuje. Takýto postup považuje s odkazom na znenie zákona o zdravotnej starostlivosti za správny aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom nezisťovanie názoru druhého rodiča Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepovažuje za porušenie predmetného zákona. S odkazom na príslušné ustanovenia zákona o rodine je však možné takúto ustálenú prax označiť za spornú, nakoľko je možné uviesť, že pod pojmom zákonný zástupca chápe zákon o rodine každého z rodičov.

V prípade očkovania proti ochoreniu Covid-19 je však nevyhnutné zohľadňovať aj vek dieťaťa. V zmysle Usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu detí vo veku 5 - 11 rokov proti ochoreniu Covid-19 môžu byť deti vo veku 5 – 11 rokov (respektíve deti vo veku 5 rokov do dovŕšenia 11 rokov + 364 dní) očkované výlučne len na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa. V tomto prípade sa očkovanie odporúča len u vysokorizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti, alebo u dieťaťa, ktorého ochorenie by predstavovalo veľmi vysoké epidemiologické riziko pre rizikové dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti. Predmetné usmernenie opätovne vyžaduje (okrem ďalších súhlasov) súhlas zákonného zástupcu dieťaťa (to jest jednej osoby), pričom prítomnosť zákonného zástupcu je nevyhnutná aj pri samotnom úkone očkovania. Len pre zaujímavosť je možné doplniť, že pôvodné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu detí vo veku 5 - 11 rokov uvádzalo, že očkovanie môže byť realizované na žiadosť rodičov. V novom usmernení však ministerstvo opäť používa namiesto termínu rodičia termín zákonný zástupca.

Od akého veku si môže dieťa už samo rozhodovať, či sa dá zaočkovať proti Covidu-19?
Nakoľko očkovanie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, na ktoré je nevyhnutné vopred udeliť informovaný súhlas, musí mať osoba, ktorá má informovaný súhlas udeliť, právnu spôsobilosť na tento úkon. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že fyzická osoba nadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony nadobudnutím plnoletosti, teda 18. rokom veku života, alebo ak ide o osobu maloletú staršiu ako 16 rokov, uzavretím hoci i neplatného manželstva. Do nadobudnutia plnoletosti majú maloletí len takú spôsobilosť na právne úkony, aká je primeraná ich veku a rozumovej a vôľovej vyspelosti. Rozumová vyspelosť sa musí posudzovať objektívne, to znamená so zreteľom na všetkých maloletých rovnakého veku.

Vo vzťahu k maloletým deťom sa má za to, že spôsobilosť dať súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti - v danom prípade súhlas na očkovanie – nadobúda maloleté dieťa až svojou plnoletosťou. Dovtedy dáva informovaný súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti jeho zákonný zástupca. Napriek tomu sa však maloleté dieťa podľa zákona o zdravotnej starostlivosti podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jeho schopnosti, pričom vyjadrenie dieťaťa má byť súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. Maloleté dieťa tak síce nemôže samé dať informovaný súhlas na očkovanie, má však právo vyjadriť svoj postoj, pričom jeho vyjadrenie má byť pri udeľovaní súhlasu na očkovanie zohľadnené, a to adekvátne ku schopnostiam a veku maloletého dieťaťa. Opätovne však pripomínam, že očkovanie detí vo veku 5 až 11 rokov podlieha osobitnému sprísnenému režimu, kde sa prioritne vo vysokej miere zohľadňuje najmä riziko a benefit očkovania dieťaťa pri vysoko individualizovanom prístupe.

JUDr. Michaela Bielik Beláková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, rigoróznu skúšku zložila v roku 2015 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2013 pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. v Bratislave a neskôr v Trnave. V roku 2016 zložila advokátsku skúšku, pričom v súčasnosti pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič v Trnave. Zaoberá sa najmä občianskym, rodinným a pozemkovým právom vrátane vedenia súdnych sporov. Je vydatá, má jedno dieťa.

Advokátska kancelária Prosman a Pavlovič pôsobí v Trnave, pričom má zriadené pobočky v Bratislave, v Žiline a v Banskej Bystrici. Právne služby poskytuje v špecializovaných teamoch pod vedením advokátov s dlhoročnými skúsenosťami v konkrétnych právnych odvetviach, či už v súkromnej alebo verejnej sfére. Advokátska kancelária sa zaoberá okrem občianskeho a obchodného práva taktiež právom daňovým, colným, právom hospodárskej súťaže, energetickým právom ako aj odškodnením z dopravnej nehody, pracovného a iného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.Komentáre k článku:
 • používateľ nemá avatarCellesti 14. októbra 2021 o 08:06

  V prípade covid-19 nejde o očkovanie! Ide o podmienečne schválený (génový) experiment. Takže všetko vyššie uvedené je bezpredmetné.
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarSashan 14. októbra 2021 o 09:08

  Vytáča ma,keď takíto novinári donekonečna vyťahujú prípad holandského chlapca,ktorému súd povolil zaočkovať sa kvôli umierajúcej babičke.Prosím vás,toto si nechajte pre niekoho s jednoduchším myslením.Keby toho chlapca zaočkovali oboma dávkami a mal by dodržať všetky predpísané postupy,uplynulo by pár týždňov až mesiacov.A tá umierajúca babička by naňho čakala? Ak áno,tak v tom prípade nie je umierajúca a celý príbeh je vymyslený,len aby novinári masírovali ľuďom hlavy.
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarMamec 14. októbra 2021 o 10:56

  @Sashan (14.10.2021 09:08)

  Určite nie. Napríklad moja matka zomrela pol roka od stanovenia diagnózy. A to, že je to neliečiteľné a bude žiť už len pár mesiacov, sme vedeli od začiatku. Takže tento príbeh nemusí byť vymyslený.
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarSashan 14. októbra 2021 o 12:02

  @Mamec (14.10.2021 10:56)

  Ale keď bola tak jasne a nezvratne umierajúca,ako by jej uškodil vírus Covidu? Nechcem byť naozaj arogantná,ale nebaví ma to masírovanie novinárov.Už sa nedajú ani otvoriť noviny a zapnúť televízia.Na iné choroby ľudia neumierajú? O tom nikto nebude písať? Mojim dvom kolegyniam v produktívnom veku poisťovne nepreplatili potrebnú liečbu na onkologické ochorenie.Jedna už nežije a druhej sme sa v práci skladali na ďaľší cyklus,aby si ho sama mohla zaplatiť a infúzie dostať.O tom prečo nikto nepíše?
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarMamec 14. októbra 2021 o 14:11

  @Sashan (14.10.2021 12:02)
  Vy v tom vážne nevidíte rozdiel? Keď zomiera človek síce v bolestiach a omámený liekmi, ale v normálnej posteli a môže sa tešiť zo svojich blízkych a keď človek zomiera v nemocnici napojený na ventiláciu a vidí len ľudí v "skafandroch"? A ako onkologickým pacientom pomôže to, že zase bude zdravotníctvo plne vyťažené odmietačmi očkovania?
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarSorbon 14. októbra 2021 o 14:12

  Som presvedceny,ze sud rozhodne v prospech rodica,ktory dieta chce dat zaockovat.
  Som dobry jasnovidec?
  A viete preco tak rozhodne?Lebo tu mame od isteho casu diktaturu.Tentokrat "pracujucej nteligencie" (a hlavne podlym sposobom zbohatlej),ktora si podla vzoru USA zaumienila,ze svet bude vyzerat,ako chce ta.
  Lideeee,bdete!
  @zareaguj
 • používateľ nemá avatarSashan 14. októbra 2021 o 16:02

  @Mamec (14.10.2021 14:11)

  Nie,nepochopila ste,čo som tým chcela povedať. Mne ide o to,čo sa stále v médiách vyzdvihuje.Vám sa zdá normálne,keď trištvrte správ sa venujú iba Covidu? Nič iné sa nedeje? No a tie primitívne nadávky našich "odborníkov" /Čekan/ o tom,že neočkovaných vykopnú do rozvojových krajín,minister Naď sa o nich vyjadruje ako o opiciach a dezolátoch, a židovský novinár zo SME si želá,aby ich zaklali a kvičali ako prasce na bitúnku. Fakt si myslíte,že toto podporí očkovanie ešte u úplne nerozhodnutých ľudí? Takýto nechutný a arogantný prístup je príčina,že mnohí ľudia sa vzopreli.Tak ich teda potrestáme a zakážeme obvodným lekárom liečiť ľudí v ambulanciách. /viď. bývalý minister Krajči v októbri 2020/. A o tých spokojných umierajúcich onkologických pacientoch s príbuznými pri ich lôžku v nemocnici viem tiež svoje.Asi ste to nezažila,ja viackrát v blízkej rodine a plačem z toho doteraz.
  @zareaguj


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >