Doklady, žiadosti, potvrdenia... Všetko, čo treba vedieť o domácom vzdelávaní

zh, 25. marca 2019 o 05:45

Podmienky pre domáce vzdelávanie sú u nás prísnejšie ako napríklad v Česku. Kým tam napríklad chodí žiak na preskúšanie raz ročne, u nás každý polrok. Doma sa tam môžu vzdelávať aj žiaci druhého stupňa, u nás len vo výnimočných prípadoch. Čo hovorí o domácom vzdelávaní zákon?

Zákony sú u nás na domáce vzdelávanie prísnejšie než v Česku.

Foto: shutterstock.com

Zákon o výchove a vzdelávaní umožňuje individálne vzdelávanie ako jeden z osobitných spôsobov plnenia povinnej školskej dochádzky žiakovi 1. stupňa základnej školy, žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole, žiakovi, ktorý je vo väzení a nie je možné mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Individuálne vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Tá sa stáva jeho tzv. kmeňovou školou

Čo má obsahovať žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka

 • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť

 • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania

 • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona

 • opis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov

 • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané


 • Čo ešte treba zabezpečiť:

  Osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa základnej školy. Žiakovi, ktorý sa učí doma pre zlý zdravotný stav, zabezpečuje učiteľa škola najmenej dve hodiny týždenne.

  Žiak raz za pol roka absolvuje skúšky a dostane vysvedčenie. Kontrolu úrovne kvality vzdelávania vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odborného a materiálneho zabezpečenia škola. Rodič je povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

  Kedy povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší:

  - ak niekto prepadne
  - ak o to požiada zákonný zástupca
  - ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona
  - na návrh hlavného školského inšpektora

  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Školák - ďalšie články

  Ďalšie články v rubrike >