Docentka Darina Chovancová: „Zažívame epidémiu predčasne narodených detí. Je to už každé deviate.“

Gabriela Bachárová, 7. novembra 2018 o 11:42

Najmenšie dieťatko, o ktoré sa starali na jej klinike, vážilo 375 gramov. „Na Slovensku sa darí zachrániť čoraz viac nezrelých bábätiek, a to napriek chýbajúcim špecialistom i prístrojom," hovorí docentka Darina Chovancová, ktorá je prednostkou Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Doktorka Darina Chovancová sa stará o nedonosené deti.

Foto: archív Dariny Chovancovej

Pribúda na Slovensku predčasne narodených detí? 
V poslednom desaťročí zaznamenávame epidémiu predčasne narodených detí. Na Slovensku je to už každé deviate dieťa. Rast takmer o tridsať percent sme zistili najmä v kategórii novorodencov s hmotnosťou pod 1500 gramov. Vďaka skvalitneniu starostlivosti prežíva aj čoraz viac extrémne nezrelých detí, ktoré sa narodili pred ukončeným 28. gestačným týždňom.

Osobitnou kategóriou sú novorodenci s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou pod tisíc gramov. Často ide o deti, ktorých výživa v maternici nebola z rôznych dôvodov dostatočná, a preto nezodpovedá týždňu tehotnosti. Ich hmotnosť býva často okolo 500 až 750 gramov. Čo sa týka situácie vo svete, v skupine detí, ktoré zomreli do veku piatich rokoch, to bolo v súvislosti s prematuritou (nezrelosťou) až 75 percent. O predčasnom narodení hovoríme, keď sa dieťa narodí pred ukončeným 37. gestačným týždňom.

Aké sú najčastejšie príčiny toho, že dieťa príde na svet príliš skoro?
Každá žena, ktorá predčasne porodí, býva zaskočená, pretože ideálom je zdravé dieťatko, v náručí rodičov už v pôrodnej sále a samozrejme v určenom termíne pôrodu. Príčin predčasných pôrodov býva viacero. Môže ísť o faktory, ktoré sa týkajú života a zdravia matky, ale aj komplikácie vyplývajúce z jej chronických ochorení alebo z ohrozenia plodu. Okrem genetických faktorov a nepriaznivých socioekonomických faktorov (napríklad zlé sociálne podmienky, nedostatočná výživa, chýbajúca prenatálna starostlivosť, drogová závislosť) bývajú príčinou predčasného pôrodu vrodené chyby maternice, infekcie, obezita, ale aj chronické ochorenia ženy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, ochorenia obličiek, autoimunitné a onkologické ochorenia, ale aj komplikácie úzko súvisiace s tehotnosťou, ako sú predčasný odtok plodovej vody, krvácanie, poruchy placenty.

Aj dieťatko môže zrazu v maternici trpieť nedostatkom výživy, kyslíka, zaostáva v raste a prostredie v maternici ho ohrozuje. Alarmujúce sú aj štatistiky, ktoré poukazujú na „starnutie“ rodičiek. V dnešnej dobe sa rozhodnutie ženy, že sa stane matkou, neustále posúva. Prekračuje sa tak ideálny biologický vek ženy pre materstvo, čo je 24 rokov, asi o 5 rokov. Stúpa podiel žien, ktoré rodia u nás vo veku 35 až 40 rokov. Vyšší vek ženy v tehotnosti môže byť príčinou závažných komplikácií, ktoré vedú k predčasnému ukončeniu tehotnosti. Narastá aj podiel predčasných pôrodov u žien s viacpočetnou graviditou, ktoré sú výsledkom úspešného procesu asistovanej reprodukcie. Čím viac detí sa v maternici vyvíja, tým sa riziko pre vznik komplikácii, ktoré vedú k ukončeniu tehotnosti, znásobuje.

Čoraz viac predčasne narodených detí je vo veku dvoch rokov úplne zdravých.

S akými zdravotnými komplikáciami sa tieto deti najčastejšie stretávajú? 
Čím skôr sa dieťa narodí, tým menej sú všetky jeho orgány pripravené zabezpečiť život dieťaťa mimo tela matky. Bezprostredne po príchode na svet je predčasne narodené dieťa ohrozené podchladením, problémami s pľúcami, ktoré sú anatomicky nepripravené na výmenu krvných plynov, poruchami prekrvenia, ťažkosťami s príjmom potravy, nezrelým imunitným systémom, ktorý nie dostatočne zdatný v boji s infekciou dieťaťa. Centrálny nervový systém je mimoriadne citlivý na vonkajšie stresové stimuly, ako je svetlo, hluk, bolesť. Tieto podnety môžu spolu s poruchami prekrvenia, infekciou a ďalšími faktormi poškodiť jednotlivé dôležité štruktúry mozgu s dlhotrvajúcimi následkami. Obzvlášť závažnými sú detská mozgová obrna, mentálna retardácia, ale aj neurózy, poruchy spánku a ADHD, teda poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

Aká je prognóza predčasne narodených detí do budúcnosti? Aký podiel z nich má zdravotné následky aj v ďalšom živote? 
Skvalitnenie prenatálnej starostlivosti, centralizácia rizikových tehotných v špecializovaných centrách, pokroky v prístrojovej technike a nové poznatky v starostlivosti o nedonosené deti umožnili mnohým rodičom, aby aj ich dieťatko, hoci narodené dávno pred určeným termínom pôrodu, malo šancu nielen na prežitie, ale aj na plnohodnotný život v zdraví. Čoraz viac predčasne narodených detí je vo veku dvoch rokov úplne zdravých. Bývajú to šikovné deti, hoci v prvých rokoch života potrebujú zvýšenú starostlivosť zo strany odborníkov a najmä ich rodičov.

Chronické poškodenie pľúc, nekrotizujúca enterokolitída (ochorenie tráviaceho traktu), závažne krvácanie do mozgu, zmeny z nedostatku kyslíka v mozgu, ale aj zmyslové chyby, akou je slepota a hluchota, sú príčinou mentálneho a motorického postihnutia. Niekedy aj nedostatočný rast, poruchy reči a problémy v škole sú nepríjemnou daňou za predčasný pôrod. Deti narodené v 28. gestačnom týždni a neskôr majú však viac ako 90-percentnú šancu, že budú úplne zdravé, ak sa narodia v príslušnom špecializovanom centre. Extrémne nezrelé deti, ktoré sa narodia medzi 24. a 26. gestačným týždňom, sú na hranici schopnosti prežívať a majú u nás ešte stále vysoké riziko úmrtia, respektíve dlhodobých následkov.

Aké najviac nedonosené dieťa sa vám podarilo zachrániť na vašom pracovisku?
Novorodenecká klinika M. Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava je pracovisko s dlhoročnou tradíciou v starostlivosti o predčasne narodené deti na Slovensku. Mnohých našich najmenších pacientov si pamätáme dlhé roky, ich rodičom pomáhame pri rôznych úskaliach, ktoré sprevádzajú predčasne narodené deti od narodenia. Mnohé príbehy sú dramatické, ale bývajú aj radostné okamihy, keď sa rodičia prídu pochváliť s úspechmi svojich ratolestí, ktorých život často visel len na vlásku a dnes sú z nich zdravé úspešné deti, z mnohých z nich vyrastajú úspešní umelci, športovci a vedci. Naše najmenšie bábätko vážilo 375 gramov.

Dokáže podľa vás lekárska veda v budúcnosti zachraňovať ešte viac nedonosených detí ako dnes, alebo sa už dosiahla hranica, ktorú sa nepodarí prekročiť? 
V medicíne platí, že „nikdy nehovor nikdy“. Kto by si bol koncom 70. rokov minulého storočia pomyslel, aký boom zaznamenáme v starostlivosti o nedonosené deti. Máloktoré dieťatko sa podarilo zachrániť s hmotnosťou pod 1200 gramov a gestačnom týždni pod 30 týždňov. V súčasnosti je najväčšou prekážkou pre udržanie adekvátneho okysličenia tkanív, a tým aj zabezpečenia života jedinca, u detí vo veku pod 22. a 23. gestačný týždeň anatomická nezrelosť, hlavne pľúc, kde nie sú vytvorené pľúcne mechúriky, ktorými dochádza k výmene krvných plynov. Zraniteľné sú aj ostatné nezrelé orgány, pretože pre život je potrebné nielen dýchať, ale je nutné aj dobré prekrvenie orgánov a ich výživa. V experimentoch na zvieratách sa však skúšajú možnosti udržať predčasne narodené prasiatka v „umelej maternici“, ale či nám budúcnosť prinesie aj ďalšie možnosti, ktoré nebudú na úkor kvality života dieťaťa a jeho rodiny, si v súčasnosti netrúfam odhadnúť.

Akého zlepšenia lekárskej starostlivosti sa podarilo dosiahnuť v poslednom období? 
Štatistiky v poslednom období ukazujú, že sa nám na Slovensku darí zachrániť čoraz viac nezrelých bábätiek. Novorodenecká úmrtnosť na Slovensku je síce stále až dvojnásobne vyššia ako v Čechách, cca 3,9 promile, ale napriek nedostatku lôžok, personálu, prístrojov a špecialistov sa neustále snažíme výsledky zlepšovať. Je však potrebné zdôrazniť, že starostlivosť o predčasne narodené dieťa zasahuje do obdobia ďaleko pred jeho narodením. Súvisí s ekológiou, výživou, sociálnym zázemím nielen ženy-matky, ale aj celej rodiny a celej spoločnosti. Prognóza dieťaťa súvisí aj s kvalitou prenatálnej starostlivosti v tehotnosti, včasným odoslaním do špecializovaného centra pri hroziacim predčasnom pôrode, prípravou dieťaťa na predčasný pôrod podaním kortikoidov matke, citlivým vedením predčasného pôrodu a spôsobom stabilizácie dieťaťa a následnou vysokošpecializovanou starostlivosťou o dieťa.

Vo svete sa už budujú moderné pracoviská, ktoré poskytujú starostlivosť nezrelým deťom spolu s rodičmi.

Čo na Slovensku v starostlivosti o nedonosené deti najviac chýba? 
V súčasnosti sa v starostlivosti o nedonosené deti trápime s nedostatkom lôžok pre predčasne narodené deti. Tak ako aj v iných odboroch chýbajú skúsené zdravotné sestry, dlhodobo nemáme pre našich pacientov v následnej starostlivosti špecialistov so zameraním na potreby rizikových detí, ako sú fyzioterapeuti, logopédi, ale aj vývinoví neurológovia či detskí kardiológovia. V nemocniciach nie sme priateľskí voči rodinám našich pacientov, dlhšia hospitalizácia rodičov s malým pacientom priamo v nemocnici je zriedkavosťou. Vo svete sa už budujú moderné pracoviská, ktoré poskytujú starostlivosť nezrelým deťom spolu s rodičmi, pretože rodič je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti. Termín Family-Centred Care či Family Friendly NICU, teda aktívne zapojenie rodičov do celodennej starostlivosti o nezrelé deti na jednotkách intenzívnej starostlivosti znižuje riziko komplikácií, skracuje nielen hospitalizáciu a náklady na liečbu, ale aj dlhodobú prognózu rizikových novorodencov.

Ako povzbudzujete rodičov predčasniatok, aby dokázali lepšie zvládnuť to, čo sa im stalo? 
Rodičia detí, ktorým sa dieťa narodí predčasne, sú vystavení veľkému stresu , ktorý vyplýva nielen zo strachu, či dieťa prežije a či nebude mať nejaké následky, ale pramení aj z bezmocnosti, pocitov zlyhania a sebaobviňovania. Mnohí žijú v psychickej a fyzickej separácii od svojho dieťaťa, často sú ohrozené samotné vzťahy v rodine, či už medzi partnermi, alebo aj k ostatným deťom. Podpora rodičov už pred hroziacim predčasným pôrodom je súčasťou našich profesionálnych aktivít, do ktorých sa snažíme zapájať aj psychológov a terapeutov, ale pomáhajú aj rodičovské organizácie.

Hovoríme s matkami, ale aj otcami o ich situácii, podporujeme ich v kontakte s bábätkami už od prvých minút, poskytujeme poradenstvo v laktácii a ak je to možné, prikladáme dieťatko priamo na kožu rodičov, ide o takzvané klokánkovane. V kontakte bývame s rodičmi aj po prepustení, pretože okrem pravidelných návštev v našich rizikových ambulanciách, v ktorých sledujeme našich pacientov aj po prepustení do troch rokov, nám často telefonujú, alebo sa stretávame z príležitosti podujatí, ktoré organizujeme v spolupráci s pacientskými združeniami pre predčasne narodené deti, akými sú Medzinárodný deň detí, Svetový deň predčasne narodených či Mikulášsky večierok.

Čo vás na vašej práci teší zo všetkého najviac? 
Najväčším dopingom v našej náročnej práci sú zdravé bábätká a spokojní rodičia. Napriek tomu, že sme často konfrontovaní s neočakávanými komplikáciami detí po narodení, obavami a smútkom rodičov, zázrak života v jeho unikátnosti a dômyselnosti prírody je nezabudnuteľným zážitkom našej dennodennej praxe. Spolu sa tešíme z každého „vypiplaného“ drobčeka a odmenou nám je úsmev rodičov a zdravé, behajúce, štebotajúce deťúrence, s ktorým prídu hrdí rodičia na oddelenie aj po mnohých rokoch.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >