Viete, koľko bude môcť byť žiakov v prvej triede? Tipnite si!

TASR, SITA, gb, 26. augusta 2021 o 04:28

Zatiaľ čo v súčasnosti môže byť v prvej triede maximálne 22 žiakov, po schválení novely školského zákona, ktorú už prijala vláda, sa to zmení.

Na prvom stupni bude môcť byť v triedach 25 žiakov, na druhom 29.

Foto: Shutterstock.com

Po novom by sa počet prvákov v triede mohol zvýšiť až na 25, podobne ako je tomu už dnes v triedach druhákov až štvrtákov. Počet žiakov v triedach prvého stupňa by sa tak mal zjednotiť. Avšak v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, by ich malo byť 24 - rovnako ako dnes.

Novela určuje tiež, že v triede základnej školy od piateho po deviaty ročník môže byť 29 žiakov, čo však už platí aj teraz. Na prvom stupni môže byť najnižší priemerný počet žiakov v triedach 13 a na druhom stupni 15, pričom priemerný počet žiakov v triedach sa rovná podielu celkového počtu žiakov a tried na konkrétnom stupni. Toto opatrenie má zaistiť nemennosť triednych kolektívov. Aj keď ministerstvo v zákone nemení pri základných školách členenie na prvý a druhý stupeň, dáva možnosť, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli deliť na vzdelávacie cykly.

Upravená je v zákone aj doba zverejnenia kritérií na prijímacie konania na strednú školu. Tie by sa mali zverejniť o 13 mesiacov skôr, ako tomu bolo doteraz. Rozšírenie z obdobia troch mesiacov na 16 by malo vytvoriť časový priestor a podmienky na dôslednú prípravu žiaka.

Na testovaní viac žiakov

Ministerstvo školstva za významnú zmenu označilo rozšírenie okruhu žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť na celoslovenskom testovaní. Absolvovať ho môžu aj tí žiaci, ktorí majú ľahké mentálne postihnutie alebo študujú na školách s medzinárodným programom. Týmto spôsobom by mohla získať nižšie stredné vzdelanie aj ďalšia skupina žiakov. Nižšie stredné vzdelanie, ktoré sa získava dokončením druhého stupňa ZŠ, bude možné získať aj cez komisionálnu skúšku, ktorú poskytnú základné školy.

Úspešné absolvovanie celoslovenského externého testovania žiakov deviatych ročníkov základných škôl bude tiež predpokladom na prijatie na štúdium na strednej škole.

Ministerstvo školstva chce, aby žiak mohol vykonať internú časť maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník, v ktorom sa ukončil rámcový učebný plán príslušného vyučovacieho predmetu v školskom vzdelávacom programe a vykonal externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak má vykonať maturitnú skúšku dobrovoľne, musí písomne oznámiť riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca.

Novela reflektuje podnety z praxe. Školský klub detí sa bude podľa zákona členiť na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení má byť najviac 26. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Tiež sa navrhuje doplnenie definícií pojmov, ide napríklad o pojmy ako národnostná škola čí národnostné školské zariadenie. Vláda schválením novely zákona o výchove a vzdelávaní splnila jeden zo záväzkov z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024. V právnych predpisoch totiž zadefinovala pojmy národnostná škola a národnostné školské zariadenie. Tieto pojmy by sa mali používať iba pri tých zariadeniach, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces, okrem vyučovania jazykov, uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny. Uvedenú charakteristiku môže inštitúcia vyjadriť aj vo svojom názve.

Zmena sa týka i systému poradenstva a prevencie, ktorý má prejsť transformáciou. Po novom by mala fungovať prepojenosť systému v piatich nadväzujúcich podporných úrovniach. Prvú budú tvoriť pedagogickí a odborní zamestnanci školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Podpornú úroveň tretieho budú vykonávať odborní zamestnanci centra poradenstva a prevencie. V prípade činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa ju vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie a nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa. Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie.

Cieľom návrhu novely zákona je aj rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia. V materiáli sa uvádza, že dištančné vzdelávanie je organizované bez priameho kontaktu pedagogického alebo odborného zamestnanca s dieťaťom alebo so žiakom komunikáciou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >