Veľký prehľad. Aké peniaze môžu rodičia dostať od štátu

dh, gb, pt, 26. júna 2020 o 04:22

Júlový nárast životného mimima zvýši aj viaceré dávky pre rodičov. Tie sa zmenia ale až v budúcom roku, kedy možno očakávať aj ďalšie úpravy štátnej podpory pre rodiny. Vláda Igora Matoviča vo svojom programovom vyhlásení spomína viaceré nové príspevky. Na čo všetko majú rodičia dnes nárok a o akej ďalšej podpore sa uvažuje? Prinášame vám veľký prehľad.

Zaujímajte sa o možnosti, ktoré vám štát ako rodine môže poskytnúť.

Foto: Shutterstock.com

Najvyššia podpora pre rodičov zo strany štátu je pri narodení a v prvých mesiacoch dieťaťa, s jeho pribúdajúcim vekom postupne klesá. Rodičia dostávajú príspevky zo Sociálnej poisťovne, ktorých výška je rôzna podľa toho, koľko zarábali a aké sociálne odvody si platili, a potom z úradov práce, kde platia pre všetkých zväčša rovnaké pravidlá.

Príspevok pri narodení dieťaťa
Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa vo výške 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. Ak sa dieťa 28 dní nedožije, rodičia dostanú 151,37 eura. Rovnakú sumu dostanú aj na dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalších v poradí.

Ak sa narodia dvojčatá alebo viac detí naraz, rodičia dostanú na každé o 75,69 eura viac.

Príspevok štát vyplatí jednorazovo, možno oň požiadať do polroka po narodení, potom nárok zaniká. Žiadosť si uplatňuje len matka, ktorá dieťa porodila, má na Slovensku trvalý pobyt aj bydlisko. Otec oň žiada, ak matka dieťaťa zomrela, ak bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak mu bolo dieťa zverené súdom do starostlivosti. Podmienkou tiež je potvrdenie gynekológa, že matka sa od štvrtého mesiaca tehotenstva zúčastňovala prehliadok.

Materské
Vypláca ho Sociálna poisťovňa v závislosti od toho, koľko žena pred nástupom na rodičovskú dovolenku zarábala. Obmedzená je len maximálna výška, minimálna nie, preto sa môže stať, že výška materského bude nižšia ako rodičovský príspevok (momentálne 370 eur na mesiac), do výšky ktorého jej potom štát po zaslaní žiadosti na úrad práce vyplatí rozdiel.

Najvyššie materské je momentálne 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci a 1 548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Materské žena poberá 34 týždňov, začína spravidla šesť týždňov pred termínom pôrodu. Osamelá matka ho môže poberať 37 týždňov. Ak porodila dvojičky alebo viac detí, môže materské poberať 43 týždňov. Podmienkou je, aby bola nemocensky poistená aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom

Materské pre otcov
Otec má nárok na materské, ak prevezme dieťa do starostlivosti a zároveň splní všetky zákonom stanovené podmienky. Môže tak urobiť najskôr šesť týždňov po pôrode po dohode s matkou, skôr v prípade, ak sa matka o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov.

Môže poberať materské na jedno dieťa namiesto matky, alebo súčasne s matkou, ak prevezme do starostlivosti ich druhé dieťa do troch rokov.

Materské sa otcovi poskytuje 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ak prevezme dve a viac detí, tak 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské 31 týždňov.

Rodičovský príspevok
Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a každý z rodičov dostáva rovnakú, pevne určenú sumu. Nárok naň majú rodičia dieťaťa do troch rokov, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do šiestich rokov.

Výška je dvojaká, podľa toho, či rodič pred materskou pracoval alebo nie. Tí, ktorí pracovali a dostávali počas prvých týždňov zo Sociálnej poisťovne materské, majú nárok na 370 eur mesačne. Pri dvojičkách to je 462,50 eura, pri trojičkách 555 eur (príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Rodičia, ktorí nepracovali, dostanú len 270 eur mesačne. Aj tu sa príspevok na každé ďalšie dieťa zvyšuje o štvrtinu, čiže pri dvojičkách na 337,50 eura, pri trojičkách na 405 eur, a tak ďalej.

Príspevok na starostlivosť
Ak rodič pracuje a má dieťa do troch rokov, resp. choré dieťa do šiestich rokov veku, môže si vybrať, či chce rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok môže rodič poberať aj popri práci, ale len na jedno dieťa. Ak má však viac detí v spomínanom veku, príspevok na starostlivosť môže dostať na každé z nich. Podmienkou je, aby chodili do škôlky alebo iného zariadenia, resp. aby sa oň starala napríklad pestúnka so živnosťou za vopred dohodnutý poplatok. Ten štát preplatí rodičovi, najviac do výšky 280 eur.

Prídavok na dieťa
Nárok naň má každý rodič na každé dieťa. Štát prídavky definuje ako dávku, ktorou prispieva rodičom na výchovu a výživu a na čiastočnú úhradu školských potrieb. Čo sa však dá uhradiť z 24,95 eura mesačne?

Daňový bonus
Pracujúci rodičia majú k prídavku nárok aj na daňový bonus. Ten si môže uplatniť jeden z rodičov, a to veľmi jednoducho – každý mesiac sa mu zníži daň o určenú sumu. Tá je pre dieťa do šiestich rokov 45,44 eura, pre ostatné vo výške 22,72 eura. Živnostníci si daňový bonus môžu uplatniť raz ročne pri daňovom priznaní.

Okrem daňového bonusu si rodič môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na deti.

Obedy „zadarmo“
Sú ďalšou formou finančnej podpory, ktorú štát poskytuje deťom v poslednom ročníku škôlky a žiakom na základných školách. Ide o dotáciu 1,2 eura na každý obed, o ktorý by sa mal potom rodičom znížiť poplatok. Cieľom opatrenia je, aby čo najviac aj sociálne odkázaných detí si mohlo dovoliť mať aspoň jedno teplé jedlo denne.

Pomenovanie Obed zadarmo vyvolával očakávania, že obedy budú skutočne bezplatné, štátna dotácia však vo väčšine prípadov nepostačila na náklady, preto boli rodičia nemilo prekvapení, že za obedy musia aj tak platiť, hoci menej. Súčasná vláda avizovala, že dotáciu zruší a peniaze dá priamo rodinám, odborníci, ktorí pracujú so sociálne vylúčenými skupinami však varujú, že dospelí tieto peniaze minú na iné veci.

Príspevok na školské pomôcky
Štát vypláca rodičom prvákov jednorazovú 100-eurovú dotáciu, má slúžiť na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s nástupom do školy.

Vlaky zadarmo
Nárok na bezplatnú dopravu majú žiaci a študenti, v čase koronakrízy bola bezplatná doprava zrušená, teraz ju štát obnovil.

Čo vláda chystá

Podobne ako všetky predchádzajúce vlády, aj táto „vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.“ Preto sa chce zasadzovať za:

– zmenu podmienok vyplácania rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť tak, aby sa zabezpečoval ich výraznejší rast a zvyšovali sa v závislosti na raste priemernej mzdy

– zavedenie otcovskej dovolenky uplatňovanej pri narodení dieťaťa

– oslobodenie rodičov poberajúcich materské alebo rodičovský príspevok mesačne od daní a odvodov, ak majú príjem do 200 eur mesačne

– zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, galérií a podobne

– návrh osobitnej sociálnej dávky, príspevku na bývanie, ktorý bude vyňatý z dávky v hmotnej núdzi a rozšíri tak okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním

– osobitnú sociálnu dávku, takzvaný SOS príspevok vyplácanú v mimoriadnych situáciách, keď rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci

Vláda chce ďalej zvážiť:
– možnosť poberať OČR pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok

– zjednotenie výšky príspevku pri narodení dieťaťa bez ohľadu na poradie a počet narodených detí

– postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupňovanie podľa veku dieťaťa

– zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok (nielen do 6 rokov) a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu, ako aj naviazanie úrovne daňového bonusu na výšku životného minima

– zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin – možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí

– zavedenie zvýhodneného rodinného stavebného sporenia oslobodeného od poplatkov so zmluvou na rodinu, so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu a podobne

– zavedenie príspevku vo výške sto eur na začiatku školského roka na každé dieťa, ktoré navštevuje prvý stupeň základnej školy

V oblasti dôchodkov a sociálneho poistenia má vláda v pláne predĺžiť príspevok v materstve a rodičovský príspevok pre študentky I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia s tým, že budú poberať rodičovský príspevok vyššej kategórie.

Rovnako chce predĺžiť ochrannú lehotu pri otehotnení po strate zamestnania na šesť mesiacov a ochrannú lehotu pre ženy, ktorým v dôsledku straty práce zaniklo nemocenské poistenie, ak porodia do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná doba je čas, keď si síce už žena neplatí poistenie, ale úrady ju za platiteľku stále považujú.

Vláda tiež chce zaviesť takzvaný tehotenský príspevok vo výške 200 eur, ktorý sa poskytne každej študentke a nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva. No a napokon, v pláne je i zavedenie režimu utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >