V Smoleniciach sa spolu vzdelávajú nadané aj zdravotne znevýhodnené deti

SITA, 27. septembra 2019 o 05:51

„V našej škole nehovoríme, že sa to nedá, ale hľadáme možnosti, ako to pôjde,“ hovorí riaditeľka základnej školy v Smoleniciach Marcela Pechová.

Základná škola v Smoleniciach.

Foto: www.smolenice.com

Na základnej škole v Smoleniciach už zhruba 15 rokov úspešne funguje model inkluzívneho vzdelávania. „V našej škole nehovoríme, že sa to nedá, ale hľadáme možnosti, ako to pôjde. Samozrejme, že to nejde bez spolupráce všetkých zamestnancov a akceptujúcej klímy v škole. Práve rovnaké nastavenie mysle a chuť učiť sa niečo nové nám prináša úspechy,“ povedala riaditeľka školy Marcela Pechová.

Základná škola v Smoleniciach má 284 žiakov, z toho 43 integrovaných, čiže „začlenených“. Ide o žiakov s nadaním, telesne aj zdravotne znevýhodnených, žiakov s kochleárnym implantátom, Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, autizmom a elektívnym mutizmom.

Materská škola, ktorá pri škole funguje, má 106 detí, jedno začlenené dieťa a jedného asistenta učiteľa plateného z rozpočtu obce. V základnej škole pracuje 60 zamestnancov, inkluzívny tím tvoria dvaja asistenti učiteľa, sociálny pedagóg a školský psychológ – ich mzdy a odvody sú financované z prostriedkov EÚ v rámci projektu Efektívna inklúzia s finančnou účasťou školy.

Model inkluzívneho vzdelávania v Smoleniciach sa začal budovať zhruba pred 15 rokmi, prijatím žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálnym plánom vzdelávania. Ide o proces známy ako integrácia žiakov. „Postupným získavaním skúseností, praxou, výbornou kooperáciou všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, dnes aj na medzinárodných fórach, prezentujeme náš model inklúzie, ktorý zahŕňa bežný školský život všetkých detí, bez ohľadu na ich zdravotné obmedzenia, či naopak s prihliadnutím na ich športový talent alebo nadanie. Výborné v našom ponímaní je spojenie materskej školy a základnej školy, kde inkluzívny tím pracuje aj s predškolákmi a v prípade potreby riešime problémy už pred nástupom do 1. ročníka,“ vysvetľuje riaditeľka školy.

V škole pracujú aj školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a štyria asistenti učiteľa hradení z rozpočtu školy. „Všetci zamestnanci prechádzajú tímovým výcvikom v spolupráci s inkluzívnym tímom, vedením školy a lídrom z Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu Škola inkluzionistov. Tým si zabezpečíme rovnaké hodnotové nastavenie, pochopíme navzájom naše pracovné štýly a očakávania zamestnancov. Veľký prínos vidíme aj v zapojení do medzinárodného projektu Erasmus – Žiak s autistickým spektrom v bežnej triede, kde sme dva roky spolupracovali v partnerskými krajinami z Lotyšska, Estónska, Islandu a Walesu," uviedla riaditeľka školy.

Inklúziu chápu tak, že žiaci nerozlišujú, kto je integrovaný a kto nie. „Všetci robia všetko, pri blokovom a projektovom vyučovaní sú úlohy nastavené podľa náročnosti a žiaci si môžu vybrať, pri školskej športovej olympiáde máme disciplíny aj pre hendikepovaných, v ktorých súťažia aj zdraví. Žiaci si navzájom pomáhajú pri sebaobslužných činnostiach, pred Vianocami všetci pečú oblátky, v škole pracuje žiacka školská rada, ktorá spolupracuje pri organizovaní školských akcií alebo pri zbierkach, ako sú napríklad Modrý gombík, Deň narcisov či Biela pastelka," hovorí riaditeľka.

Deviatakom zverujú zodpovednosť za organizáciu všetkých školských akcií a projektových dní, deti pomáhajú napríklad pri Európskom týždni športu a orientačnom behu, Dni jazykov či školskom majálese.

Na problémy súvisiace s inklúziou upozornilo na začiatku školského roka aj združenie InkluKoalícia - Koalícia za spoločné vzdelávanie, ktorá spája pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov, akademikov, analytikov a neziskové organizácie. Upozorňuje na zlyhania podpory vzdelávania zo strany štátu.

„Prvým zlyhaním je počet asistentov učiteľa, ktorých ministerstvo školstva pridelilo až po viacerých tlakoch počas leta v počte 3 108. Napriek navýšeniu oproti minulému roku je to stále len 49,4 percenta zo školami požadovaného počtu. Polovica detí, ktoré asistenta potrebujú, tak opäť nedostane v tomto školskom roku potrebnú podporu a pomoc," uviedol na tlačovej konferencii InklukKolaície pri otvorení školského roka člen Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Rudolf Salčák, ktorý zastupoval špeciálnych pedagógov a hovoril tiež ako rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Ministerka školstva Matina Lubyová na výhrady učiteľov aj opozície reagovala, že peňazí na asistentov učiteľa bude dostatok a školy ich môžu získavať z viacerých zdrojov, vrátane projektov hradených z eurofondov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saHendikepy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >