Za priestupky majú byť deti zodpovedné už od 14 rokov. Povedie ich to k lepšiemu správaniu?

TASR, pt, 13. februára 2023 o 05:05

Zníženie veku priestupkovej zodpovednosti z 15 na 14 rokov navrhuje rezort vnútra. Podľa odborníčok to môže mať svoj význam, malo by to mladých odradiť od páchania priestupkov. Ako však dodávajú, nemalo by ísť o preferovaný spôsob výchovy mládeže.

Štát chce znížiť priestupkovú zodpovednosť z 15 na 14 rokov.

Foto: shutterstock

Novela zákona, ktorá zároveň zvyšuje pokuty za priestupky, je momentálne v pripomienkovom konaní. Znížením vekovej hranice chce štát zosúladiť predpisy, keďže trestnoprávne zodpovední sú mladí u nás od 14 rokov, no za priestupky až od 15. „Nezriedkavými sú totiž prípady, keď sa protiprávneho konania dopustila osoba po dosiahnutí 14. roku, teda trestnoprávne zodpovedná osoba, voči ktorej však z dôvodu nízkeho veku nebolo možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť. Taktiež sú časté prípady, keď sú osoby mladšie ako 15 rokov využívané na páchanie priestupkovej činnosti inými osobami, ktoré zneužívajú ich nepostihnuteľnosť,“ vysvetlil rezort. Napríklad keď rodičia nabádajú deti k spáchaniu priestupkov, pretože vedia, že za takéto konanie nemôžu byť sankcionované.

Zjednotenie s vekom trestnej zodpovednosti má svoj praktický význam, konštatujú Tamara Čipková a Mária Havelková z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Pozitívom navrhovanej úpravy je predpokladaný preventívny a výchovný účinok spočívajúci v odradení 14-ročných detí od páchania priestupkov. Zo štatistických údajov Policajného zboru vyplýva dvojnásobný počet 14-ročných detí dopúšťajúcich sa konaní majúcich znaky priestupkov v porovnaní s mladistvými vo veku 15 rokov, ktorí už sú priestupkovo zodpovední,“ uviedli.

Otázkou ale podľa nich je, či sú polícia i orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravené na prípadný nárast prípadov. Aktuálne sa takmer 4000 detí vo veku od 14 do 15 rokov ročne dopúšťa konaní, ktoré napĺňajú znaky priestupkov, ale z dôvodu nedostatku veku nenesú priestupkovú zodpovednosť.

Rizikom novej úpravy môže byť podľa nich nadväzujúca kriminalizácia mladistvých páchateľov priestupku. „Niektoré skutkové podstaty trestných činov sú viazané na predchádzajúci postih za podobné konanie. Napríklad skutková podstata trestného činu krádeže je naplnená aj vtedy, ak bola osoba za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutá, pričom sa nevyžaduje, aby škoda prevyšovala sumu 266 eur,“ zdôvodnili.

V návrhu zákona podľa odborníčok absentuje inštitút podobný tzv. materiálnemu korektívu v trestnom práve, teda pokiaľ mladistvý spácha prečin, ktorého závažnosť je malá, nie je trestným činom, a tzv. relatívna trestná zodpovednosť mladistvých mladších ako 15 rokov, teda ak v čase spáchania činu nedosiahli takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohli rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie sú za tento čin trestne zodpovední.

Zákony dnes

Za protispoločenské konanie môžu byť páchatelia pod 15 rokov postihnutí aj dnes. „Pri prvých výskytoch nežiaduceho správania by mali primárne nastúpiť výchovné opatrenia zo strany orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdu v civilnom konaní,“ pripomenuli Čipková a Havelková. Výchovné opatrenia, ako sú napomenutie, dohľad nad výchovou až odňatie dieťaťa z rodiny, sú podľa nich v zásade dostupné a zamerané na všetky vekové kategórie detí.

Súčasná právna úprava rovnako rieši aj tresty pre rodičov, ktorí navádzajú deti na páchanie priestupkov, čím argumentuje v novele rezort vnútra. „V civilnom práve prichádza do úvahy uloženie výchovných opatrení zameraných na rodičov, prípadne zásahy do výkonu rodičovských práv a povinností. V rámci trestného práva možno uvažovať o naplnení skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže,“ vysvetlili odborníčky.

Pokuty za priestupky

Rezort vnútra ich navrhuje zvýšiť, lebo sú podľa nich prinízke a nereflektujú infláciu a neodrádzajú ľudí od ich páchania. Naposledy sa upravovali v roku 1990. Maximálna sadzba pokuty by sa mala zvýšiť z 33 na 100 eur, v rozkaznom konaní má stúpnuť z 250 eur na 750 eur. Pri priestupkoch na úseku podnikania sa majú sankcie zvýšiť v závislosti od konania z 331 eur na 1000 eur a z 3319 eur na 6500 eur. Priestupky na úseku financií a slovenskej meny, ako aj na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi by sa mali trestať pokutou do 500 eur, namiesto súčasných 165 eur. Pri priestupkoch vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy sa má horná hranica sankcií zvýšiť na 300, 500 alebo 1500 eur v závislosti od konkrétneho činu.


ANKETA:

Súhlasíte so znížením veku priestupkovej zodpovednosti na 14 rokov?

85,7%14,3%0,0%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >