Únik zo školy. Školská inšpekcia varuje pred rastúcim trendom záškoláctva medzi slovenskými deťmi

ahojmama, 18. marca 2024 o 07:04

Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky, samozrejme, v negatívnom zmysle. Konštatovala to Štátna školská inšpekcia na základe výsledkov kontrolovaných škôl, podľa ktorých pribúda žiakov so slabými výsledkami, a tiež narastá počet vymeškaných hodín.

Do školy či radšej nie?

Foto: shutterstock

„V poslednom období výrazne narastá percento menej úspešných žiakov, ktorí nepochádzajú z zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. Z 304 kontrolovaných základných škôl 193 (63,5 %) vykazovalo menej úspešných žiakov.

„Štruktúra podielu úspešných žiakov v ohrozených skupinách sa výrazne zmenila. Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal. Zároveň sa výrazne zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z rómskych komunít (tvoril viac ako 80 %), zapríčinený najmä dištančným vzdelávaním počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská-

Ako dodala, v kontrolovaných školách postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na 1 žiaka, najprv z dôvodu vysokej chorobnosti kvôli kovidovej pandémii, neskôr ale aj z dôvody úpravy právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia. Tieto predpisy sa od minulého školského roku novelou školského zákona zvoľnili, počet dní, kedy rodičia môžu ospravedlniť svoje deti zo školy sa zvýšil na 5.

A to je podľa hlavnej školskej inšpektorky dosť problematické a vplýva to aj na vysokú absenciu žiakov. „Je preto na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu 5 dní neroztvára nožnice absencie žiaka,“ zdôraznila.

Žiaci sledovaných škôl vymeškali priemerne viac ako tri a pol týždňa školskej dochádzky, pričom najväčší podiel mali žiaci z marginalizovaných rómskych komunít.

Štátna školská inšpekcia identifikovala aj najúčinnejšie opatrenia pri riešení záškoláctva: „Je to napríklad sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, využívanie pomoci sociálneho pedagóga. Toto všetko veľmi výrazne pomáha,“ povedala Alžbeta Štofková Dianovská.

Ako však zdôraznila, účinnosť všetkých týchto opatrení je závislá práve od prítomnosti či neprítomnosti žiakov v škole, s ktorou je problém.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >