Rómske deti nepatria automaticky do špeciálnych škôl. V škole na východe boli „mentálne postihnuté“ celé triedy

Gabriela Bachárová, 12. mája 2022 o 04:20

Prax umiestňovať malých Rómov do tried, kam vôbec nepatria, je na Slovensku stále rozšírená, hoci bráni deťom z okrajových komunít získať normálne vzdelanie a sťažuje im štartovaciu čiaru do života.

Rómske deti patria do normálnych škôl (ilustračná fotografia).

Foto: TASR

Štátna školská inšpekcia kontrolovala posledné tri roky pred vznikom pandémie poradenské zariadenia, aby zistila, do akej miery je ich diagnostická práca v prípade rómskych detí správna. Výsledky skúmania sú tristné. „Analýza dokumentácie z diagnostických vyšetrení potvrdila, že až 40 percent diagnostiky možno spochybniť, iba 16 percent diagnostických správ bolo bez chýb, teda posudky boli vypracované odborne správne. Dve z piatich už raz diagnostikovaných detí bolo treba diagnostikovať znovu,“ informuje štátna inšpekcia. Väčšinou sa pochybenia zistili v súkromných Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Inšpekcia poukázala na prípad základnej školy na východe Slovenska. Súkromné poradenské zariadenie tam vyhlásilo za mentálne postihnutých až 62 žiakov. Boli preto zaradení do špeciálnych tried a tým vylúčení z bežného vzdelávania. Bez riadneho dôvodu. A to bolo podozrivé, predsa len, taká koncentrácia duševných hendikepov na jednom mieste sa len tak nevidí.

Školskí inšpektori preto nariadili opakovane vykonať diagnostické vyšetrenie žiakov, pretože sa im nezdalo, že špeciálne potreby majú celé triedy bez výnimky. „Kontrolné vyšetrenia robili nezávislé Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tie zistili, že mentálne postihnutie bolo možné spoľahlivo potvrdiť len šiestim žiakom (10 percent), mentálne postihnutie spoľahlivo vylúčili 6 žiakom (10 percent) a ďalším 50 žiakom (80 percent) sa mentálne postihnutie spoľahlivo potvrdiť nedalo,“ uvádza Štátna školská inšpekcia.

Znaky segregácie

„Takýto postup organizácie vyučovania niesol znaky segregácie, čo je v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Odporúčali sme, aby sa k tejto skupine žiakov pristupovalo ako k žiakom bez mentálneho postihnutia,“ skonštatovala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Psychológovia zistili, že prvotné psychologické vyšetrenia sa robili postupmi a metódami, ktoré neboli vhodné pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, napríklad testy v slovenčine boli pre nich jazykovo nezrozumiteľné.

„Horšie však je, že podľa nezávislých psychológov vyšetrenia žiakov nemožno považovať za náhodné, ale systematické. Tieto deti to nemajú jednoduché a nesprávnou diagnostikou a nesprávnym vzdelávaním im berieme množstvo šancí na lepší život,“ konštatuje hlavná školská inšpektorka.

Riešením, ako deti neodstavovať na druhú koľaj, by mohlo byť zjednotiť diagnostický proces pri posudzovaní mentálneho postihnutia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovanej rómskej komunity tak, aby diagnostika smerovala skôr k nastaveniu podporných opatrení než k posielaniu žiakov do špeciálnych tried.

Prelomový rozsudok

Súd ešte na konci minulého roka vôbec prvýkrát na Slovensku rozhodol, že Rómovia, ktorí sú psychicky v poriadku, nemajú v školách určených pre deti s vážnejším fyzickým, zmyslovým či duševným hendikepom čo robiť, ale ich miesto je v bežnej škole spolu s ostatnými deťmi. Verdikt okresného súdu v Prešove ešte nie je právoplatný, v súčasnosti prebieha odvolacie konanie. Žaloba, ktorá viedla k prelomovému rozsudku, bola podaná v mene troch detí, ktoré boli nútené chodiť do špeciálnych tried určených pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím.

Súd uznal, že došlo k ich diskriminácii kvôli etnickej príslušnosti. Opätovná psychologická diagnostika, ktorá prebehla na žiadosť rodičov detí u nezávislej psychologičky, žiadne mentálne postihnutie detí nezistila. Deti sa museli vzdelávať oddelené od ostatných žiakov, mimo hlavnej budovy. Špeciálne vyučovanie tu navštevovali iba rómske deti.

Súd základnej škole súd vytkol, že dlhodobo ignorovala fakt, že jej špeciálne triedy navštevoval vysoký počet rómskych detí a neurobila žiadne kroky k náprave, potvrdil tak jej zodpovednosť za segregáciu. Uložil žalovaným povinnosť sa diskriminovaným deťom ospravedlniť a zaplatiť každému z nich finančné odškodnenie po 5 000 eur.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >