Prijímačky na stredné školy podrobne. Môže na ne aj žiak s teplotou!

Gabriela Bachárová, 4. mája 2021 o 04:30

Meranie teploty, povinný test v bordových okresoch, v triede len polovica žiakov, medzi záujemcami o štúdium dva metre odstup, vetranie. Ak je dieťa v karanténe či izolácii, dostane náhradný termín. To sú pravidlá tohtoročných prijímacích skúšok na stredné školy, ktoré budú prebiehať až do 14. mája.

Takto tento rok prijímačky vyzerať nebudú. Ochrana úst, jeden žiak v lavici, rozostupy, na to všetko sa musia záujemci pripraviť.

Foto: TASR

Tento školský rok si mohol každý žiak podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor. Kvôli epidémii sa skúšky konajú za sprísnených hygienických podmienok. Čo majú žiaci aj ich rodičia čakať, to si môžete prečítať v nasledujúcom manuáli, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva SR.

Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých detí. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi. Človek s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými príznakmi Covid-19 či podliehajúci karanténnym opatreniam na skúšku nemôže a bude informovaný o náhradnom termíne.

Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese, preukazuje negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako sedem dní, prípadne negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako sedem dní. Môže tiež mať výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Podrobnejšie informácie nájdete na konci textu.

V ružovom alebo červenom okrese sa uchádzač testom nepreukazuje.

Príchod uchádzačov je potrebné naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy.

Prijímacia skúška sa uskutočňuje v triede obsadenej maximálne na polovicu jej kapacity.

Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne dva metre.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške z dôvodu izolácie či karantény, zákonný zástupca to čestným prehlásením oznámi riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia karantény či izolácie. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v najbližšom možnom termíne.

Ak ide o prvý termín prijímacej skúšky, tá by sa mala uskutočniť nasledujúci deň po skončení karantény. Ak o druhý termín, tak dva dni po skončení karantény.

Náhradný termín riaditeľ školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača spolu s informáciou, aby v deň konania skúšky v náhradnom termíne doložil potvrdenie od pediatra o ukončení karantény.

V prípade, ak má škola v kritériách na prijatie ustanovené, že žiak môže vykonávať prijímaciu skúšku aj dištančne, môže ju stredná škola umožniť žiakovi konať aj touto formou.

V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je tiež účinne vetrať miestnosti.

V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk. Je tiež treba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Najčastejšie kladené otázky k prijímacím skúškam 2021

Žiaci majú na talentových skúškach predviesť umelecký výkon. Ako majú spievať v rúškach?
Podmienkou pre predvedenie umeleckého výkonu bez rúška je, že talentová skúška sa musí konať vo veľkej sále. Pri talentovej skúške v čase podania umeleckého výkonu (hra na dychovom nástroji, spev, herectvo, tanec...) je uchádzačovi povolené vykonať talentovú skúšku bez prekrytia horných dýchacích ciest. Členovia komisie aj ostatní uchádzači musia mať po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty, sedieť v minimálnom rozostupe dva metre v hľadisku. Obdobne možno nastaviť pravidlá aj pri športových výkonoch na športových školách.

Ako postupovať v prípade, ak žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny test ?
Odporúča sa zopakovať meranie teploty po 10 - 15 minútach. Ak žiak aj po opakovanom meraní teploty bude mať teplotu do 37,5°C, ale nebude prejavovať žiadne iné príznaky ochorenia, do budovy vstúpiť môže, pretože teplota môže byť aj dôsledkom stresu.

Môžu rodičia čakať v budove?

Nie.

Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach z dôvodu karantény?
Čestným prehlásením rodiča, na ktorom rodič, respektíve zákonný zástupca neplnoletého žiaka uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky. Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Deti museli ísť do karantény, pretože v ich triede sa vyskytol v piatok pozitívny spolužiak. V karanténe by mali byť do 7. mája, avšak 5. mája by sa mali zúčastniť na prijímacích skúškach. Deti sú vraj zdravé a pýtajú sa, či by sa na skúške nemohli predsa len zúčastniť, ak by mali negatívny PCR test zo 4. mája, čo je 11. deň po ohlásení pozitivity spolužiaka. Je možné prijať takéhoto žiaka na prijímacích skúškach, ak nemá žiadne príznaky ochorenia, PCR test má negatívny a vedeli by sme zabezpečiť, aby bol takýto žiak oddelený, v inej triede ako ostatní uchádzači?
Nie. Ak je žiak v karanténe, musí dodržať karanténu do posledného dňa. Riaditeľ školy mu určí náhradný termín.

Je možné, aby škola rozhodla, či bude prijímacie testy robiť online alebo prezenčne? Môžu niektorí žiaci konať prijímacie skúšky dištančnou formou (napríklad zahraniční žiaci)?
Prijímacia skúška sa koná prezenčne, ak to nemá škola inak stanovené v kritériách prijímacieho konania.

Čo má robiť riaditeľ školy, ak pozve žiaka na prijímacie pohovory a zákonný zástupca nepredloží negatívny test, prípadne odmietne predložiť aj negatívny test za žiaka?
Negatívny test zákonného zástupcu sa nevyžaduje v žiadnom okrese. Uchádzač musí predkladať test pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom okrese. Ak nepredloží test, nebude mu umožnený vstup do budovy školy a prijímaciu skúšku nebude môcť vykonať. V ružovom okrese alebo v červenom okrese sa uchádzač testom nepreukazuje.

Môže byť na každý deň prijímacieho konania rozdielny test?
Áno, na každý deň, aj na každé kolo, tak ako na každý termín, môžu byť rozličné testy.
(odpovede vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva)

Prijímacie skúšky graficky


Foto: Ministerstvo školstva SR


Foto: Ministerstvo školstva SR


Foto: Ministerstvo školstva SR





Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa



Školák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >