Dotáciu na obed dostane od septembra viac detí ako doteraz, týka sa aj vás?

gb, 16. augusta 2023 o 06:10

Už od septembra budú mať na dotáciu na obed nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (napríklad bilingválne gymnáziá). Na dotáciu majú po novom rovnako nárok aj deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole.

Dotáciu na obed dostane viac detí.

Foto: Shutterstock.com

Pre novú oprávnenú skupinu detí na stredných školách sa bude dotácia na stravu poskytovať vo výške 2,30 eura za každý deň, teda v rovnakej sume ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed.

Novela zákona o dotáciách účinná od septembra umožňuje poskytovanie dotácie na stravu aj na deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy individuálnou formou rovnako, ako to zákon v súčasnosti umožňuje deťom, ktoré sa vzdelávajú individuálnou formou v základnej škole, informuje Ministerstvo školstva SR.

Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy.

Kto môže o dotáciu žiadať? Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, teda o dotáciu na stravu, pre túto novú skupinu detí v stredných školách sú zriaďovateľ strednej školy, ďalej obec alebo občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy. V odôvodnených prípadoch sú to aj samotné stredné školy na základe písomnej dohody so zriaďovateľom školy.

V prípade detí, ktoré si plnia predprimárne vzdelávanie individuálnou formou, sú oprávnenými žiadateľmi zriaďovatelia materských škôl alebo zariadení predprimárneho vzdelávania, kde bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako o dotáciu požiadať?

V prípade oprávnených stredných škôl podávajú žiadatelia podajú písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 10. septembra. Dotácia na stravu bude poskytnutá žiadateľovi preddavkovo do 25. septembra. V prípade, ak žiadateľ podá žiadosť po 10. septembri, dotácia mu bude poskytnutá až od októbra.

V prípade novej skupiny oprávnených detí v materskej škole je potrebné, aby jej zriaďovateľ oznámil úradu práce prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou, najneskôr do 30. septembra. V zmysle zákona o dotáciách nie je možné na tieto deti poskytnúť zriaďovateľovi dotáciu na stravu v mesiaci september 2023, avšak dotácia na tieto deti bude zriaďovateľovi doplatená pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, teda do 31. marca 2024. 

Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >