O životnom prostredí sa učia deti od škôlky až po stredné školy

SITA, gb, 26. apríla 2019 o 14:54

Environmentálna výchova je povinnou súčasťou vzdelávania od materských až po stredné školy. Upozornil na to rezort školstva v reakcii na pravidelné piatkové protesty študentov proti klimatickým zmenám Fridays For Future. Na Slovensku sa pod názvom Akčný deň 2019 konal protest v piatok 26. apríla.

Ochrana prírody je súčasťou učebných plánov.

Foto: Pravda

S environmentálnou problematikou sa deti začínajú oboznamovať už v predškolskom veku v rámci predprimárneho vzdelávania v materských školách. Zároveň sa učia prejavovať vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom kresieb. Hovoria o svojich pocitoch, zážitkoch a dojmoch zo starostlivosti o prírodu a učia sa prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie a podobne). Mnohé materské školy na Slovensku sa profilujú práve na oblasť environmentálnej výchovy, najmä tie, ktoré sú umiestnené v prostredí obklopenom množstvom zelene – a nie sú to len materské školy v obciach, ale aj na mnohých veľkých mestských sídliskách. Materské školy sú výrazne zastúpené aj v projekte Zelená škola, ktorý je zameraný práve na realizáciu environmentálnych aktivít.

V základných a stredných školách je možné napĺňať jednotlivé témy a ciele environmentálnej výchovy v obsahu vzdelávania školských vzdelávacích programov tak, že je zdôraznený environmentálny charakter predmetu. Školy si taktiež môžu vytvoriť samostatný predmet s environmentálnym zameraním, prípadne je problematika environmentálnej výchovy priamo integrovanou súčasťou študijného odboru strednej odbornej školy. Mnohé školy si tiež koncipujú školský vzdelávací program ako program školy s environmentálnym zameraním s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a venujú sa tejto problematike aj v záujmových krúžkoch školy.

Komplexnú výchovu v tejto oblasti v základných a stredných školách zabezpečujú rôzne formy, metódy a prostriedky činnosti ako efektívne projektové vyučovanie, súťaže, besedy, výstavy, cvičenia, tvorivé dielne, zapájanie sa do rôznych environmentálnych aktivít a akcií (zber papiera, plastov, separovanie odpadu, brigády), programov a projektov, akými sú napr. Enviroprojekt, Deň Zeme, Svetový deň zdravia, Ekostopa či Zelená škola. 

Ministerstvo školstva okrem toho každoročne vyčleňuje vo svojom rozpočte finančné prostriedky v objeme 50-tisíc eur pre školy na realizáciu úspešne rozšírených rozvojových projektov. Tie sú zamerané jednak na podporu a rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „Enviroprojekt“, ako aj na oblasť zdravého životného štýlu, podpory zdravia a bezpečnosti v školách „Zdravie a bezpečnosť v školách“ či „Zdravie na tanieri“. Praktickými výstupmi projektov je množstvo seminárov, súťaží, workshopov alebo metodických materiálov, pracovných zošitov a listov. V rôznych regiónoch Slovenska si žiaci budujú náučné chodníky, čistia časti chránených území, vodných tokov i kultúrnych pamiatok, realizujú programy zdravej výživy, riešia problémy s využitím energie, obnoviteľných zdrojov alebo sa zaoberajú problematikou odpadu.

Ďalšou formou podpory environmentálnej výchovy zo strany rezortu školstva sú aj finančné príspevky pre viaceré súťaže s touto tematikou. Ide napríklad o súťaž žiakov stredných škôl v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie Enersol SK, výtvarnú súťaž s ekologickou tematikou pre deti predškolského veku Pramienok, výtvarnú súťaž pre kolektívy žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií zameranú na postoj k životnému prostrediu a jeho znečisťovaniu Ekoposter či súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl s názvom Voda pre život – život pre vodu. Priestor pre hlbšie oboznámenie sa s otázkami ochrany životného prostredia ponúkajú aj predmetové olympiády a v prípade stredoškolákov aj Stredoškolská odborná činnosť.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >