Všetky podrobnosti o otvorení škôl. Plus inštruktážne video ministerstva školstva

Gabriela Bachárová, 22. mája 2020 o 05:11

Prečítajte si, ako presne bude vyzerať obnovená výučba pre žiakov prvých až piatych ročníkov základných škôl.

Školy sa znovu otvoria prvého júna.

Foto: Shutterstock.com

Prečo sa školy otvárajú?

„Celá spoločnosť cíti potrebu postupného návratu k bežnému životu. Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách, oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce, zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov aj odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok,“ takýmito argumentami zdôvodnilo ministerstvo školstva otvorenie škôl.

Kto pôjde na vyučovanie

Otvárajú prvé až piate ročníky bežných škôl a tiež základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rovnako aj školské kluby. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná, kto nenastúpi, zostáva aj naďalej doma na dištančnom vyučovaní, čo bude samozrejme potrebné základnej škole nahlásiť. „Základná škola, podľa svojich technických možností, môže sprostredkovať žiakom s prístupom na internet live vysielanie vzdelávacích činností, uskutočňujúcich sa priamo v škole,“ odporúča rezort školstva. Doma zostávajú žiaci druhého stupňa a stredoškoláci.

Rešpekt k pracovnej dobe rodičov

„Odporúčame, aby prevádzka bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine,“ uvádza ministerstvo školstva. Je na samotných školách, ako si prevádzku časovo vymedzia, maximálne to však bude môcť byť na deväť hodín denne.

Ministerstvo školstva zverejnilo na Facebooku inštruktážne video k otvoreniu škôl, pozrite si hoAko to bude s ošetrovným

Rodičia, ktoré nechajú dieťa aj naďalej doma, napríklad preto, že sú sami chronicky chorí alebo má zdravotné problémy potomok, neprídu o ošetrovné. „Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni," konštatoval minister školstva Branislav Gröhling. Rodičia nebudú musieť znovu posielať žiadosť o ošetrovné, ale zostane im povinnosť po skončení mesiaca zaslať čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, koľko dní žiadajú preplatiť. Od počtu dní sa odvíja výška dávky. Bez tohto čestného vyhlásenia nie je možné dávku vyplatiť.

Školy nemusia otvoriť

Vyučovanie nemusia od prvého júna obnoviť všetky školy, rozhodne o tom ich zriaďovateľ. V susednej Českej republike sa niektoré zariadenia rozhodli zostať zatvorené kvôli staršiemu veku a horšiemu zdravotnému stavu učiteliek, je preto možné, že ich príklad budu nasledovať aj niektoré menšie slovenské školy. Podľa odporúčania ministerstva školstva by nemali učiť tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom). Pri rozhodovaní, či otvoriť, alebo nie, majú školy zvážiť okrem personálnych aj materiálne a priestorové možnosti.

Zodpovednosť je na škole

Otvorenie škôl od 1. júna budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia, zodpovednosť za ne bude niesť zriadovateľ školy, hovorí ministerstvo školstva. To v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky úkony na zabezpečenie
ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl. „Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak, ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť,“ konštatoval Branislav Gröhling. Podrobné informácie o rozsahu, objeme, dostupnosti alebo o spôsobe distribúcie tejto materiálnej pomoci školám uverejní ministerstvo školstva v pondelok 25. mája. Bude na škole, ako zabezpečí, aby sa nestretávali deti v rôznych skupinách. Rovnako musí vymyslieť, ako to urobiť ráno pri nástupe detí na vyučovanie.

V jednej skupine dvadsať detí

V jednej triede bude najviac dvadsať detí. V skupinách pritom môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ školy však môže zvážiť v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny. „Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov, napríklad skupina A sa v stredu zmenší na sedem žiakov, skupina B na päť žiakov, v pondelok nasledujúceho týždňa sa tieto skupiny spoja,“ odporúča rezort školstva.

Rozostupy môžu byť

Škola v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečí rozstupy medzi žiakmi pri vyučovaní.

Ranný nástup

„V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup na vyučovanie na niekoľko časových úsekov napríklad od 7:30 hod do 8:30 hod v desaťminutových intervaloch,“ radí ministerstvo školám. Pozor, dieťa môže do školy a zo školy sprevádzať len človek, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Je to opatrenie proti šíreniu Covid-19. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nesmú pohybovať. Deťom sa ráno pred vstupom do školy bude kontrolovať ich zdravotný stav, merať teplota a tiež si budú musieť vydezinfikovať ruky. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy.

Čestné prehlásenie

V prvý deň obnovenej školskej výučby bude musieť dieťa či sprevádzajúca osoba odovzdať čestné prehlásenie, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani pediater dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Ďalej budú musieť rodičia podpísať, že dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, neprišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napríklad COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Čestné prehlásenie sa bude predkladať aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni.

Dve rúška na deň

Rodičia budú mať povinnosť dať dieťaťu dve rúška na deň, to náhradné bude mať vo vrecúšku v šatni. Priamo na vyučovaní rúško nebude musieť mať, na chodbe či toalete už áno. Pedagóg sa sám rozhodne, či si ho nasadí, alebo nie. Povinnosť nosenia však budú mať nepedagogickí pracovníci. Okrem rúšok si deti budú musieť priniesť aj vlastné jednorazové papierové vreckovky.

Učiť sa má inak, kreatívnejšie

„Základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý),“ odporúča ministerstvo. Žiaci sa teda môžu pripraviť na uvoľnenejšiu výučbu s menším dôrazom na to, aby sa zvládlo všetko učivo.

Skúšanie zrejme nebude

Písomné a ústne skúšanie sa nesmie realizovať najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy. Rezort školstva odporúča, aby sa tak nedialo do konca školského roka, je na škole samotnej, ako si to rozhodne.

Kto bude vyučovať

Nielen učitelia prvých až piatych ročníkov, ale aj tí, ktorí vyučujú šieste až deviate triedy. Deti na dištančnej výučbe by mali učiť tí pedagógovia, ktorí nebudú učiť v škole. Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom v prípade potreby osloví fakulty pripravujúce budúcich učiteľov a Stredné odborné školy pedagogické, či by ich študenti, žiaci alebo absolventi vypomohli v tejto mimoriadnej situácii s výučbou.

V knižnici či kulturáku

Ak priestorové možnosti školy neumožňujú výučbu v celom rozsahu, môže sa učiť aj v iných priestoroch, napríklad v kultúrnom dome, knižnici, v budove základnej umeleckej školy či centra voľného času.

Akcie zakázané

Základná škola do konca školského roku nesmie organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva ľudí. V nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje ani školy v prírode a viacdňové školské výlety.

Učenie viac vonku

V uzatvorených priestoroch sa nákaza Covid-19 šíri ľahšie, výučba by preto podľa odporúčaní rezortu školstva mala prebiehať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy, alebo mimo neho: „V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.“ Ak už budú deti v triede, má sa často vetrať. Neodporúča sa používať klimatizačné zariadenia a ventilátory, pretože prispievajú k šíreniu vírusu.

Čistenie a dezinfekcia tried

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú, sa bude robiť najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch (napríklad kľučky), ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonajú minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Smetné koše by mali byť zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu, napríklad odstránenie vrchného uzáveru koša a podobne.

Na chodbách bez stretávania sa

Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude nutné organizovať tak, aby sa minimalizovali kontakty medzi skupinami i jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

Ako na toaletách

Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

Školské stravovanie

Škola ho môže zabezpečiť, ak na to bude mať podmienky. „V prípade stravovania v jedálni základnej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa,“ radí rezort školstva. Pre ľudí mimo školy, ktorí sa v jedálni stravujú sa zriadi výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt so žiakmi.

V prípade príznakov

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Následne sa rozhodne, čo ďalej. Pravdepodobne trieda, v ktorom bude nakazený žiak, pôjde do karantény.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa