Veľký prehľad: Za akých podmienok otvoria škôlky, kto dostane prednosť?

Gabriela Bachárová, 25. mája 2020 o 05:00

Chystáte sa dať dieťa znovu do škôlky? Takto to v nich bude po znovuotvorení prvého júna vyzerať.

Väčšina škôlok zrejme od júna otvorí, ale bude treba dodrživať pravidlá, ku ktorým patria aj rozostupy. Tak, ako na fotke, by to vyzerať rozhodne nemalo.

Foto: Shutterstock.com

Otvoriť nemusia

V prvom rade, podobne ako v prípade škôl nemá ani škôlka povinnosť otvoriť. Ak usúdi, že nemá dostatok personálu (na výučbu nemusia nastúpiť staršie či tehotné učiteľky a zamestnanci s chronickými ochoreniami) alebo nie je schopná splniť stanovené podmienky, môže aj naďalej zostať od prvého júna zatvorená.

Škôlky navyše dostali právo vybrať si, koho uprednostnia, ak by sa im hlásilo veľa detí. Prednostné právo budú mať škôlkari, ktorých rodičia pracujú v prvej línii boja s koronavírusom, čo sú zdravotníci, hasiči, policajti, ale patria tam aj pedagógovia. Minister školstva Branislav Gröhling povedal, že uprednostnenie sa vzťahuje aj na deti, ktoré od septembra nastúpia do základných škôl a na deti zo sociálne slabého prostredia. Môže sa tak stať, že škôlka vyhlási stopstav a na všetkých záujemcov sa jednoducho nedostane.

Otvorené aj cez leto?

Zatvorenie škôlok by sa mohlo „kompenzovať“ v lete. Zariadenia majú zvážiť, či nechajú svoje dvere otvorené aj v júli a auguste.

Najviac pätnásť detí

V jednej skupine bude môcť byť najviac pätnásť detí (na porovnanie: v základných školách to je dvadsať detí). „V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede,“ uvádza ministerstvo školstva. Vytvorená skupina sa nemá meniť. Aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k presunom detí medzi jednotlivými skupinami. „Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí, napríklad skupina A sa v stredu zmenší na štyri deti, skupina B na päť detí, v pondelok nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja,“ konštatuje rezort školstva.

V ústrety rodičom

Prevádzka materskej školy by mala byť zabezpečená tak, aby rodičia mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení. Maximálne bude zariadenie otvorené deväť hodín denne.

Rozostupy

Zamestnanci materských škôl majú podľa svojho uváženia a možností zabezpečiť dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Ako to bude vyzerať ráno

Deti by mal do a zo škôlky sprevádzať len človek, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti. Ak ním bude súrodenec, musí byť starší ako desať rokov. Každé ráno budú musieť deti absolvovať zdravotný filter. Zmerajú im teplotu bezdotykovým teplomerom a opýtajú sa na ich zdravotný stav. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Povinná bude dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, dezinfekciu umiestni škôlka na vhodné miesto (dezinfekciu má škôlka povinnosť zabezpečiť na viacerých miestach). Rodič či iný sprevádzajúci sa môže vo vonkajších aj vnútorných priestoroch zdržať najviac desať minút. Musí mať vždy nasadené rúško. Rodičia by sa pred zariadením nemali zhlukovať, je na škôlke, ako si to zabezpečí. Jednotlivé skupiny sa v šatni nemajú miešať. Dieťa si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje poriadne ruky.

Dokumenty na podpísanie

Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Zároveň každý deň pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

V ňom vyhlási, že u dieťaťa sa za posledných 24 hodín nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov: telesná teplota nad 37,5 stupňov Celzia alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, náhla strata chuti a čuchu, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži či iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

Aktivity na vzduchu

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli škôlky, alebo mimo neho. Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách.

Bez rúšok

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto určené zamestnancom materskej školy.

Učiteľky a rúška

Pedagogickí a odborní zamestnanci škôlky nemusia pri výchove a vzdelávaní detí nosiť rúška (je na nich, ako sa rozhodnú, ale rezort školstva to odporúča), pri iných činnosti nosia rúško alebo ochranný štít. Nepedagogickí zamestnanci majú povinnosť nosiť rúško či štít.

Dezinfekcia priestorov

Priestory materskej školy hygienické zariadenia a priestory umyvární aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových a vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

Toalety

Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk. Klimatizácia a ventilátory sa tiež nemajú používať, prispievajú k šíreniu vírusu.

Stravovanie

Ako to bude so stravovaním? „V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali,“ uvádza ministerstvo školstva. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Odpočinok na lôžku

V prípade, ak materská škola nedisponuje pri rozdelení na skupiny dostatočnými kapacitami, deti v triede predškolákov nemusia mať povinný odpočinok na lôžku. Medzi lôžkami má byť vzdialenosť aspoň meter. Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní. Výmena posteľnej bielizne sa odporúča jedenkrát do týždňa.

Príznaky ochorenia

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu materská škola informuje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Skupine či celej škôlke v prípade potvrdenia nákazy potom môžu nariadiť karanténu.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >