Otvorený list proti indoktrinácii detí I.

adrianakralova - fotkaAdrianakralova 14. mája 2021 o 21:59

Vzor listu rodičov
Vážený pán riaditeľ, vážený pán primátor,

my, rodičia hlásiaci sa k tradičným kresťanským hodnotám so znepokojením sledujeme vývoj situácie v štáte v problematike indoktrinácie detí, v tematike vakcinácie a covid agendy, ale aj progresívnej tematiky (bude predmetom druhého otvoreného listu) podsúvanej podprahovo cez učebné materiály, letáky, nástenky, knihy vydávané rôznymi organizáciami a iné.

Obraciame sa preto na Vás s dôverou a prosbou, aby prostredie školy bolo miesto, kde je snaha zamedziť zbytočnému tlaku a predísť tak mnohým nepríjemným a nežiaducim situáciám. Považujeme za nevhodné a neprimerané akýmkoľvek spôsobom, či už plánovane, náhodne, alebo skryte podsúvať deťom, žiakom a študentom spomínanú agendu bez súhlasu rodičov. Zastávame názor, že akákoľvek citlivá téma sa môže prednášať na pôde školy len s písomným súhlasom rodičov a zákonných zástupcov a o tejto besede, intervencii by mali byť zákonní zástupcovia vopred informovaní. Prosíme Vás, aby  škola ostala bezpečným miestom pre naše deti a aby sa tieto témy v škole preberali, len ak je cielená intervencia nevyhnutná u konkrétneho žiaka s povolením rodiča.

Cieľom tohto listu určite nie je spochybňovanie covid vakcinácie. Avšak máme potrebu apelovať na to, že  nástenky súvisiace s touto témou alebo debaty či pôsobenie psychológov, ktorí prednášajú o vakcinácii proti novému ochoreniu a výzvy, že žiaci majú svoj názor verejne prezentovať dvíhaním rúk, ich dostávajú do nepríjemných situácií, ktoré mnohokrát nevedia správne vyhodnotiť. Máme aj žiakov, ktorí sa pre tieto názorové rozdiely hádajú, odsudzujú až šikanujú. 

S úctou a láskou chceme pripomenúť, že  pri odmietnutí vakcinácie môže ísť o zdravotnú kontraindikáciu alebo výhradu vo svedomí (vakcíny testované alebo vyrábané na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov a fakt, že ide o experimentálne očkovanie určené na núdzové použitie). Diverzita, teda rôznorodosť, je súčasťou spoločenského života. Sme za to, aby sme sa vrátili  k hodnotám, ktoré majú určovať zdravý vývoj našej spoločnosti. Rešpekt, dôvera, láska.

V nasledujúcom školskom roku to bude veľmi aktuálna téma, ktorá by nás nemala zaskočiť. Ako rodičia máme záujem o tejto problematike otvorene hovoriť, konštruktívne, vecne a efektívne spolupracovať v hľadaní možností, ako túto neľahkú výzvu spolu zvládnuť. Nech sú aj dejiny a ich učenci pre nás inšpiráciou:

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“  
Ján Ámos Komenský

Vyberáme časti z ústavy, ktoré nás na spoločnej ceste povzbudzujú:

DRUHÁ HLAVA. ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY.

Č. 12 odsek (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
Č. 15 odsek  (1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.
Čl. 19 odsek (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
Čl. 24 odsek (1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. 

S láskou a úctou
Mgr. Adriana Kráľová 
Mgr. Anna Belanji
Komentáre k článku: